Меню

Download

Актуализации


 

Допълнителни ресурси

navz2021.exe
 1.27 MB

Бизнес Навигатор Заплати в. 7.35.01 

Новости в актуализация на в. 7.35.01 за 2021 г.

1. Инсталиране на актуалзацията

Актуализацията е валидна само след предварително инсталирана версия 7.35.01.
Изтеглете файла navz2021.exe и го запишете в директорията на програмата.
След това го отворете за изпълнение, за да се екстрахират необходимите файлове.

При необходимост от преинсталиране на програмата след това отново трябва да инсталирате актуализацията за 2021 г.

2.  Файл за импортиране на празниците за 2021 г.

За да актуализирате празниците и неработните дни за 2021 година, моля направете следното:
   - отворете "Базови данни - Години"
   - изберете 2021 г.
   - на страница "Празници" натиснете бутона "Импорт"
   - импортирайте файла Praznici-2021.NAV.

3. Нова контролна точка за 2021 година

Добавена е нова контролна точка за обработка на данните за 2021 г. с наименовение „01.2021 Контролна точка за 2021 г.“
      
3.1. Промени в осигурителния доход за 2021 г. съгл. ЗБДОО за 2021 г.
Отразени са промените в осигурителния доход съгл. ЗБДОО за 2021 г. , като са приложени измененията съгл. чл. 9. ЗБДОО за 2021 г.
Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:
   1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение №1;
   2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 650 лв.;
   3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;
   4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв.

- Съгл. чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. - 380 лв.
  
- Съгл. чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение №2."

3.2. По ЗБНЗОК
   "Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2020 г. е 8 на сто."

3.3. Страница МРЗ в меню Базови данни - Периоди
На страница "МРЗ" се показват данните за минималната работна заплата, минималния и максималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, земедлски производители, както и за обезщетенията за гледане на дете.
Минималната работна заплата зза 2021 г. е 650 лв.
Моля да имате предвид, че измененията в базовите данни се копират в данните на периода, на страница МРЗ, в момента на активирането му.
Ако м.01.2021 г. вече е бил активиран, трябва да коригирате ръчно данните в меню Базови данни - Периоди - Страница МРЗ.
Можете да сравните данните от таблицата във файл MRZ-2021.doc

 

АКТУАЛИЗАЦИИ
  Бизнес Навигатор Заплати в. 7.35.01

Актуализация на в. 7.35.01 за 2021 г.

Съдържа:

- Празници 2021 г.

- Контролна точка за 2021 г.


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]