Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор версия 8.08.01

Nav8.08.01.exe108 MB
1. Нови видове документи съгл. последните изменения в ППЗДДС (ДВ бр. 55 от 27.06.2023 г.)
Отразени са промените в ППЗДДС, с които се въвеждат правила за намаляване на данъчната основа
 и начисления данък при несъбираемо вземане с пълно или частично неплащане по доставка.
Намалението на данъчната основа и данъка става в определени случаи с издаване кредитно известие, а в други случаи с протокол.
За целта в Бизнес Навигатор са въведени нови видове документи за отразяване в регистрите по ДДС със съответните нови кодове:
1.1 За изходящите документи за продажби
23  Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС
29  Протокол по чл. 126б, ал. 2 и 7 от ЗДДС

1.2 За входящите документи за покупки
23  Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС

Новите видове документи се обработват автоматично и се отразяват правилно в отчетните регистри по ДДС - дневник на покупките, дневник на продажбите и данъчна декларация по ДДС.
2. Импорт на типовете документи
Създадени са примерни типове документи с новите кодове за вид на документа, отговарящи на последните изисквания в ППЗДДС.
Можете да ги импортирате от меню Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи.
След натискане на бутон Импорт изберете файла:
- TYPchl126b.NAV
3. Актуализации

3.1. Комбинирана номенклатура
Актуализирана е Комбинираната номенклатура за 2023 г.

3.2. Актуализирани шаблони
Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма.
Включени са актуалните типове документи и други необходими базови данни и настройки според последните промени на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Бизнес Навигатор версия 8.07.02

Nav8.07.02.exe108 MB
1. Корекции в Дневник на покупките съгл. последните изменения в ППЗДДС
Коригирано е попълването на данъчната основа в Дневник на покупките за фактурите за доставките на хляб и брашно съгл. последните изисквания на НАП. Промените са съгл. Приложение 12 „Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи“.

2. Актуализирани шаблони

Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма. В тях са включени актуалните данъци, типове документи, схеми за генериране на протоколи и други необходими базови данни и настройки според последните промени на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

3. Подменен файл за импорт на данъци
Подменен е файлът за импорт на данъци с 0% ДДС.
TAXvat-0.NAV
Моля първо импортирайте новите данъци от този файл, а след това - типовете документи.
В противен случай ще получите съобщение за липсващ данък 0% ДДС и новите типове документи няма да се импортират.

4. Подменен е файлът за импорт на типовете документи
Подменен е файлът за импорт на типовете документи:
TYPHljabBrGor.NAV
В него са добавени нови типове документи за митническа декларация за внос с 0% ДДС:
 - МД0% при внос.
Направени са нови настройки на типовете докумeнти:
 +Ф0%Хляб/брашно.
В тях са включени настройки на кодовете 07 и 08 за хляб и брашно.

Моля да имате предвид, че имената на типовете документи са същите, и ако вече сте ги използвали, няма да се импортират отново.
Това е направено с цел да не се загубят направените настройки.
При импорт във фирмите, където тези типове документи не са използвани, те ще се импортират като нови с новите настройки.
Можете да ги импортирате в нова фирма или да ги експортирате от шаблоните.

Бизнес Навигатор версия 8.07.01

Nav8.07.01.exe 108 MB
1. Промени във връзка с измененията в Правилника за прилагане на ЗДДС от м.7.2022 г.
Отразени са последните промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, публикувани в ДВ бр. 59/26.07.2022 г.
Промените са свързани с Приложение 12 „Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи“.
Променени са изискванията към издаването на документи и отразяването им в отчетите по ДДС на следните видове дейности на фирмите:
- Лица, които са избрали да предоставят компенсации за горива по чл. 112 от ЗИД на ЗДБРБ;
- Лица, които извършват доставки на хляб;
- Лица, които извършват доставки на брашно.
Предвид особеностите на всеки вид дейност предлагаме да си импортирате и разгледате подробно разработените от екипа на Бизнес Навигатор видове данъци и типове документи.

1.1. Примерни видове данъци

Добавени са нови видове данъци със ставка 0% ДДС за начислен ДДС при продажбите и данъчен кредит при покупките.  
Моля първо да импортирате новите данъци, тъй като точно тези видове се използват в дефиницията на новите типове документи.
Импорта можете да направите от меню Базови данни - Основни дефиниции - Данъци и отстъпки.
Натиснете бутон "Импорт" и изберете файла:
TAXvat-0.NAV
Ще се импортират следните 2 вида нови данъци:
- ДДС, кредит 0%;
- Начислен ДДС 0%.

1.2. Примерни типове документи
В типовете документи са отразени новите изисквания за попълване на параметрите, необходими за правилното отразяване на документите в дневниците на покупки и продажби по ДДС.
Примерните типове документи можете да импортирате от меню Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи - Бутон "Импорт".
Можете да импортирате наведнъж всички нови типове за всички дейности - хляб, брашно и гориво, или поотделно в зависимост от това, кой файл за импорт ще изберете.

1.2.1 Импорт на всички нови типове документи
За импорт на всички нови типове документи изберете файл:
TYPHljabBrGor.NAV

Ще се импортират следните типове документи, подредени по азбучен ред:
-СПО- Брашно 2022   Отчет за продажбите - Брашно 0% ДДС 2022
-СПО- Гориво 2022    Отчет за продажби - чл.112, ал. 7 - код 83
-СПО- Хляб 2022        Отчет за продажбите - Хляб 0% ДДС 2022
-Ф0%Брашно 2022     Фактура: 0% ДДС Брашно  2022
-Ф0%Хляб 2022          Фактура: 0% ДДС Хляб  2022
-Прот- Гориво  2022   Компенсации  по чл. 112, ал. 11 за ЗДБРБ  - код 50
-Прот 0% чл. 66 Брашно  Протокол 0% чл. 66 Брашно
-Прот 0% чл. 66 Хляб       Протокол 0% чл. 66 Хляб
+Прот0% чл.66 Брашно    Протокол 0% чл. 66 Брашно 2022
+Прот0% чл.66 Хляб         Протокол 0% чл. 66 Хляб 2022
+Ф0% ВОП Брашно 2022   Фактура 0% ВОП Брашно 2022
+Ф0% ВОП Хляб 2022        Фактура 0% ВОП Хляб 2022
+Ф0%Брашно 2022             Фактура: доставка на брашно
+Ф0%Хляб 2022                  Фактура: доставка на хляб

За импорт на видовете документи само за гориво изберете файл:
TYPGorivo.NAV

За импорт на видовете документи за хляб и брашно изберете файл:
TYPHljab_Br.NAV

1.3. Корекции на типовете документи.
Ако е необходимо да направите корекции на импортираните типове документи, Ви съветваме да копирате примерните под ново име и тогава да коригирате. Така ще имате шаблон, от който да можете да гледате при настройките.

1.4. Схеми за генериране на протоколи по ЗДДС
1.4.1. Дефиниране на схема за автоматично генериране на протоколи по ЗДДС
В "Базови данни - Основни дефиниции - Схеми за генериране на протоколи по ЗДДС", на страница "ВОП и обратно начисляване", добавете нова схема с название:
-Протоколи ВОП 0% Брашно".
В нея изберете следните документи:
- Изходящ протокол: -Прот 0% чл. 66 Брашно
- Входящ протокол:  +Прот 0% чл.66 Брашно

Аналогично добавете и схема с название:
- Протоколи ВОП 0% Хляб.
В нея изберете следните документи:
- Изходящ протокол: -Прот 0% чл. 66 Хляб
- Входящ протокол: +Прот 0% чл. 66 Хляб

1.4.2. Настройка на фактурите
Влезте в дефиницията на типа документ:
+Ф0% ВОП Брашно 2022;
 или
+Ф0% ВОП Хляб 2022.
На страница "ДДС - Схеми за генериране на протоколи по ЗДДС" преместете схемата:
- Протоколи ВОП 0% Брашно
или съответно:
- Протоколи ВОП 0% Хляб
в секцията "Разрешени" - отляво.

1.4.3. Генериране на протоколи
На основния екран маркирайте входящата фактура:
+Ф0% ВОП Брашно 2022
или
+Ф0% ВОП Хляб 2022,
или съответното дебитно или кредитно известие.
Натиснете бутона "Протоколи по ЗДДС". Програмата автоматично създава един входящ и един изходящ протокол.
В тях са отразени и кодове 07 и 08 за колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС" в съответните дневници по ЗДДС.

1.5. Дневници по ДДС
Съставянето на дневниците по ДДС с новите формати и изисквания на полетата става автоматично.
Проверката на изходните файлове с програмата на НАП не дава фатални грешки.

Бизнес Навигатор версия 8.06.01

Nav806_01.exe 108 MB
1. Отчети по Интрастат за 2022 г.
1.1. Комбинирана номенклатура

В тази версия е включена актуализирана Комбинирана номенклатура за 2022 г.
1.2. Номенклатури по Интрастат
Включени са промени в номенклатурите на Интрастат, валидни за 2022 г. Промените засягат номенклатурите "Вид сделка" и "Условия на доставка". За 2022 г. са променени някои кодове, а има също и добавени нови кодове.
- Има кодове, които се използваха до  2021 г., но за 2022 г. вече не се използват. В таблиците на Бизнес Навигатор старите номенклатури са обозначени с думите "(до 2021 г)" в названието на съответния вид сделка или условие на доставка. Запазваме ги за съвместимост със старите данни.
- Някои кодове за вид сделка са запазени като код, но значението им е променено.
След инсталацията на тази версия трябва да проверите вашите данни, и където е необходимо, да смените кодовете.
Промените не засягат всички Интрастат оператори, но няма как да знаете без да сте проверили.
Най-добре е да промените настройките по подразбиране на страница "Интрастат" в дефиницията на фирмата, за да влизат новите настройки автоматично при въвеждане на нов документ.
Ако сте правили настройки по подразбиране на страница "Интрастат" в някои типове документи, трябва да проверите и тях. Ако в типовете документи са зададени параметри, които вече не са валидни за 2022 година, то при попълването на декларациите се получава съобщение за грешка.
1.3. Нов формат за файловете по Интрастат
Актуализирано е попълването на данни и формата на файловете за попълване на Интрастат декларациите и за експорт на транзакциите към програмата на НАП и други външни програми.
Ако в данните на документите по Интрастат са зададени параметри, които вече не са валидни за 2022 година, то при попълването на декларациите се получава съобщение за грешка.
Променена е структурата на файла при поток "Изпращания" както следва:
- Ново поле  "VinNumber"
При поток “Изпращания” е добавено ново поле “VIN № на клиента”. Моля проверете дали ДДС № на клиента е попълнен правилно. Не трябва да има интервал между буквите и цифрите на ДДС № на клиента.
Проверката е от меню "Базови данни"- "Сметкоплан"- "Клиенти".
- Задължително поле "Страна на произход" за артикулите
Попълването може да стане по два начина:
- В номенклатурната позиция
Полето "Страна на произход" е достъпно от меню "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни позиции".
За съответната номенклатура избирате бутон "Редактиране" - страница "Интрастат" - поле "Страна на произход".
- В поддокумента на реда на артикула
Посочвате "Редактиране" на страница "Интрастат" и избирате поле "Страна на произход".
Полето е задължително, и ако не го попълните, в генерираната вече декларация по Интрастат колона "Страна на произход" при поток "Изпращания" остава празна. При подаване на Декларацията по Интрастат в НАП ще получите съобщение за грешка и декларацията ща бъде отхвърлена.
2. Справка за прилагане на специален режим в съюза по ЗДДС  
 
Във връзка с възможността за съкратеното обслужване на едно гише и промените в ЗДДС е добавен  нов формуляр за специално отпечатване на отчет "Справка за прилагане на специален режим в съюза по ЗДДС" . За да го използвате, трябва от меню "Базови данни - Основни дефиниции - Режими на експортиране" да ипортирате файла EXP_Spravka_OSS.NAV.
Справката се генерира от меню "Отчети- Опис на документите". Избира се периода и от меню "Export" се посочва "Справка по спец. режим в съюза по ЗДДС".
Моля за нашите насоки относно настройките на базовите данни и работа със специалните режими на отчитане на ДДС да се запознаете с
видео-урока “Настройки за работа в ИСФУ Бизнес Навигатор по режим OSS”.
 3. Актуализирани шаблони
Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма с актуални финансови години и периоди.4. Нова версия на програмата за дистанционна поддръжка
В инсталацията на тази версия е включена версия 14 на Teamviewer.

Бизнес Навигатор версия 8.05.01

Nav805_01.exe 97 MB
1. Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.
Във връзка с извънредната ситуация, и необходимостта за много от нашите клиенти да работят от вкъщи за по-дълъг период, въведохме възможност за безплатно използване на програмата.
Това може да стане по следните начини:

1.1. Копирате цялата папка NAV на отделния компютър. Инсталирате програмата отгоре в същата папка.
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.
Ако версията ви е клиент-сървър, допълнително трябва да инсталирате пробна версия на Pervasive.SQL Workgroup
Можете да го изтеглите от сайта на Actian
https://esd.actian.com/platform/Linux_X86_64-bit/Zen_PSQL/Older_Versions/PSQL_v11_SP3

1.2. Инсталирате програмата на отделния компютър и деархивирате всички фирми от пълен архив
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.

1.3. Инсталирате програмата на отделния компютър и отделна фирма от частичен архив
Програмата ще работи като многофирмена версия с файлов достъп.
Ако искате програмата да работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място, трябва допълнително да копирате файла Temp2.dat от папка NAV на лицензираното работно място в папка NAV на отделния компютър.
И в трите случая на отделния компютър няма да има нужда да стартирате лиценза.
Ако погрешка стартирате лиценза, той ще даде съобщение за грешка. Просто игнорирайте това съобщение.
2. В таблицата на клиентите е добавена колона "Допълнителен номер", както и възможност да се сортира по тази колона и да се търси по нея.
3. В таблицата на доставчиците е добавена колона "Допълнителен номер", както и възможност да се сортира по тази колона и да се търси по нея.
4. Увеличен е срокът за изчакване при запис на информацията при проследяването на промените в базата данни.
Това може да помогне при някои по-бавни мрежи, когато се работи в режим на файл шеъринг. 
    53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
    54 – Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС
    58 – Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС
При изходящите документи е добавена и нова операция по ДДС "Изпратени стоки под режим складиране до поискване".
При входящите документи се използва операцията по ДДС "Доставки, ВОП и внос без право на данъчен кредит или без данък".
За да се отразят тези особености на попълването, в "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" трябва да добавим два нови типа документ:
    -ПротИСдП   "Протокол изпращане стоки до поискване", с код на операция 41
    +ПротПСдП   "Протокол пристигане на стоки до поискване", с код на операция 51
За улеснение можете да ги импортирате от файла TYPprotSSdP.NAV
Желателно е след импортирането да отворите тези типове документи и при нужда на страница "По подразбиране" да коригирате корективната сметка, според начина, по който сте решили във вашето счетоводство да организирате счетоводното отчитане на тези операции.
Впоследствие можете да използвате тези типове документи като образец, за да добавите нови типове, с други кодове на операция по чл.15а.

1.2. Генериране на декларация по ЗДДС
Генерирайте декларацията по ЗДДС по досегашния начин. Всички необходими промени ще се отразят автоматично.
Ако вече сте генерирали декларация с предишната версия на Бизнес Навигатор, генерирайте я отново с тази версия.
Ако вече сте записали файловете, запишете ги отново.

1.3. VIES декларация
В "Отчети - Отчети по ЗДДС", в декларацията по ЗДДС, на страница VIES има нова подстраница "Складиране на стоки до поискване".
На тази страница автоматично се обобщават данните от редовете с вид на документа 04 от дневника на продажбите.
Моля, имайте предвид, че данните от дневника на покупките не влизат във VIES декларацията.
При това е възможно да имате както VIES декларация, в която са попълнени и подстраницата "ВОП" и подстраницата "Складиране на стоки до поискване", така и такава, в която е попълнена само една от тези две страници.
Това съответства на три възможни формата на файла VIES.TXT. Програмата автоматично избира по кой начин трябва да попълни този файл.

1.4. Електронни регистри по чл.123, ал.5 и ал.6 от ЗДДС
Функцията за водене на електронни регистри
    - "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка"
    - "Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната"
е в процес на разработка, и ще бъде включена в програмата на малко по-късен етап.

1.5. Допълнителни обяснения
Цялата материя около режима на складиране на стоки до поискване е доста сложна. За по-подробна информация и разяснение на ред по-сложни казуси, моля вижте този документ от сайта на МФ:
https://www.minfin.bg/upload/43914/Obqsnitelni_belejki_2020.pdf

Последно обновяване 13
.09.2022
НОВОСТИ
Нови видове документи съгл. последните изменения в ППЗДДС (ДВ бр. 55 от 27.06.2023 г.)
Импорт на типовете документи
Актуализации
Версия 8.07.02
 Корекции в Дневник на покупките съгл. последните изменения в ППЗДДС
 Актуализирани шаблони
 Подменен файл за импорт на данъци
 Подменен е файлът за импорт на типовете документи
Версия 8.07.01
 Промени във връзка с измененията в Правилника за прилагане на ЗДДС от м.7.2022 г.
Примерни видове данъци
 Примерни типове документи
 Импорт на всички нови типове документи
 Корекции на типовете документи.
Схеми за генериране на протоколи по ЗДДС
 Дневници по ДДС
Версия 8.06
 Отчети по Интрастат за 2022 г.
 Справка за прилагане на специален режим в съюза по ЗДДС
 Актуализирани шаблони
 Нова версия на програмата за дистанционна поддръжка
Версия 8.05
Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.
В таблицата на клиентите е добавена колона "Допълнителен номер"
В таблицата на доставчиците е добавена колона "Допълнителен номер"
Версия 8.04
Отчитане по чл.15а от ЗДДС на новия режим на складиране на стоки до поискване


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]