Продукти

Заплати

Цени

 

 

Бизнес Навигатор готов за евро-валутата

    Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор - ERP&CRM е готова за осъществяване на прехода лев-евро, за работа в преходния период и след него. 

Публикуваме отговорите на многоббройните запитвания от наши клиенти  по темата.

1. Въпрос: В какви срокове могат да бъдат създадени отделни регистри, в които да се съхранява счетоводната информацията в системата / в т.ч. активи, пасиви, капитал, и др./ преди превалутирането на левовите позиции в евро и в каква валута ще бъдат съхранявани данните?

    Интегрираната система за фирмено управление Бизнес Навигатор - ERP&CRM e готова за евро-валутата. Не е необходимо да се създават отделни регистри и да извършвате операции по съхраняване на информацията в системата преди и след превалутирането, тъй като в зависимост от счетоводния период БИЗНЕС НАВИГАТОР показва стойностите в съответната валута. Още с деноминацията на лева този въпрос е решен на принципа на преминаване от един вид валута в друг, като се задава само съотношението на старата валута към новата. Всички стойности се преизчисляват автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР.
   БИЗНЕС НАВИГАТОР позвалява задаване на вида на националната валута като списък. Таблицата съдържа данни в колоните "От дата", "Номинален фактор", "Съкращение", "Наименование". Полето „От дата“ е предвидено за задаване на датата на преминаване от една валута към друга. На базата на стойностите в следващите полета за съответния период се изчислява номинален коефициент за валутата и се записва в данните за периода. При осчетоводяването БИЗНЕС НАВИГАТОР автоматично отчита тези стойности и автоматично преизчислява сумите от една валута в друга.
   Номиналният фактор се изчислява автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР в зависимост от въведеното съотношение на валутите за периода. При задаване на вида на националната валута данните се съхраняват по периоди, което позволява обратимост при въвеждане на данни за минало време и извеждане на справки.

2. Въпрос: Има ли възможност системата за автоматично конвертиране на левовите стойности в евро?

   При преминаване от един вид валута в друг в базовите данни се задава само съотношението на старата валута към новата. Всички стойности се преизчисляват автоматично от БИЗНЕС НАВИГАТОР в зависимост от периода, за който се отнасят.
   С въвеждане на алтернативна валута като допълнение към националната валута БИЗНЕС НАВИГАТОР е напълно готов за преминаване към евро-валутата. Като допълнение към националната валута можете да въведете алтернативна валута, а също и коефициент за преобразуване от национална валута към алтернативна.
   Като алтернативна валута може да се укаже евро-валутата, към която левът има фиксирано съотношение. Отчетните форми ще се извеждат както в национална валута, така и в алтернативната валута, преизчислени спрямо зададения от потребителя коефициент на евро-валутата.
   Въвеждането на алтернативна валута не се отразява на самите данни, а само на извежданите отчети. Във всеки отчет е предвидено каре "В алтернативна валута", което позволява да превключвате отчета от национална към алтернативна валута и обратно. Името на използваната валута се изписва в заглавието на отчета.
   След приемането на единната евро-валута, страните членки на Евросъюза задължително извършват разплащанията и воденето на счетоводните отчети в евро. БИЗНЕС НАВИГАТОР отчита тази необходимост и предлага съответните възможности.
   Понятието "Кръстосано счетоводство" отразява възможността на БИЗНЕС НАВИГАТОР да обработва данните едновременно по българския и по един или няколко чужди стандарта. Информацията се въвежда еднократно по българския стандарт, а програмата осчетоводява автоматично и по двата. Отчетите, извеждани от БИЗНЕС НАВИГАТОР, са различни по различните стандарти, като информацията в тях е генерирана от връзките между българските и чуждестранните сметки. Многонационалните компании могат да използват отчетите не само по различни стандарти, но и във валутата на собствената страна.
   При решаването на този проблем в интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР е възможно да се направи преизчисляване на оборотите по чуждестранните сметки. При осчетоводяване на статии в лева записванията могат да се преизчислят автоматично в няколко чужди валути, респективно и в евро. Автоматично се преизчисляват стойностите по сметките от чуждия стандарт в една или в няколко различни валути.   

3. Въпрос: В какви срокове ще могат да бъдет извършени тестове за конвентирането на основни счетоводни операции?

   Можете да започнете тестовете веднага, с примерни данни, и да се подготвите предварително за процедурата по преминаване към евро-валутата.  

4. Въпрос: Каква част от финансовите разходи биха били покрити от абонамента ни и каква част ще струва доработката на системата, така че да спазим законовите изисквания.

   При неизтекъл срок на абонамент, заплатен за срок от една година, получавате всички актуализации на БИЗНЕС НАВИГАТОР безплатно. След изтичане на този период абонаментът за поддръжка и актуализации се заплаща съгласно действащата в момента на плащането ценова листа.

ВЪЗМОЖНОСТИ
 

Защо клиентите избират Бизнес Навигатор

    Функционални области  
    Готов за евро-валутата  
    Качество по европейски стандарти  
    Версии  
    Екстри и автоматични операции  
    Нововъведения  
    Разширяване на функционалността  
    Хардуерни изисквания  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]