Меню

Продукти

Комерс Финанс

Eтапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки


Тема1. Шаблон. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор.

Тема 2. Фирми с разнородни дейности. Настройка на сметкоплан за отчитане на производствена дейност в търговска фирма.

Тема 3. Инвентаризационни описи и таблици. Протоколи за компенсация на липси и излишъци.

Тема 4. Преоценки на валутни сметки. Преоценки на вземания и задължения.

Тема 5. Отчитане на ДДС,  различно от месеца на осчетоводяване на разхода.

Тема 6. Анализ и Приключване на разходни (активни) сметки.

Тема 7. Анализ и Приключване на приходни (пасивни) сметки.

Тема 8. Справки – Филтриране. Изход на информация. Отпечатване на отчети със специална таблица, изход към външни програми.

 
КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС
- 36 €. за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

 

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
 [Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]