Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

ПРОГРАМА ЗА КУРС НАЧИНАЕЩИ по ИСФУ “БИЗНЕС НАВИГАТОР”

 

Tема 1:  Съдържание на дистрибутивния носител – използване на документацията, мултимедийни уроци и допълнителни шаблони и примери. Инсталиране на ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Индивидуални пароли за влизане в програмата и нива на достъп. Организация на работа с ИСФУ “Бизнес Навигатор” – клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

Tема 2: Вградени модели на счетоводството на фирми с различен предмет на дейност, използвани в Бизнес Навигатор. Създаване на нова фирма по избран модел.

Тема 3: Аналитичност на сметките. Типове аналитичности – стандартно заложени. Дефиниране на нови типове аналитичности. Номенклатури – понятия, кодиране, нива. Връзка между номенклатури и партиди.

Тема 4: Разчетни сметки с контрагентите. Групи контрагенти – клиенти и доставчици, предназначение, използвани сметки.

Тема 5: Данъци – стандартно заложени в ИСФУ “Бизнес Навигатор”. Автоматично контиране на данъци и отстъпки.

Тема 6: Години, периоди и папки – определение и работа с тях. Работа едновременно в много периоди. Откриване на папки.

Тема 7: Типове документи. Въвеждане на входящи и изходящи документи. Критерии за избор на тип документ. Разчети с контрагенти. Незабавно и отложено осчетоводяване на документи. Автоматично контиране и разглеждане на счетоводните статии на един документ. Осчетоводяване на отделен документ, цяла папка или цял период.

Тема 8: Автоматично плащане по фактура. Следене на разплащанията с клиенти и доставчици. Работа с отворени позиции.

Тема 9: Принципи на въвеждане на началните салда. Начални салда за материални сметки, партиди и персонални сметки за клиенти и доставчици.

Тема 10: Предназначение и информация от Отчети - Оборотни ведомости  за материални сметки

Tема 11: Работа със стоки – доставки, продажби. Видове документи и работа с тях. Въвеждане на контрагенти. Изписване на стоки. Видове отчети. Стойности по премълчаване

Тема 12: Възможности за корекция на документ – сторниране на документ, деактивиране на документ

Тема 13: Валута и автоматично отчитане на валутни разлики. Работа с валутни сметки. Документи за отчитане при валутни сделки

Тема 14: Преоценки на валутните активи и пасиви, вземанията и задълженията. Видове справки

Тема 15: Дневници на покупки и продажби - изготвяне, отпечатване и записване на файловете по ДДС. Данъчна декларация по ДДС. Виес декларация.

Тема 16: Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации – принципи и видове използвани методи на амортизация.

Тема 17: Съставяне на амортизационен план. Автоматично начисляване на амортизации. Справки за дълготрайни активи и амортизации.

Тема 18: Предназначение и информация от основните отчети. Филтриране на информацията по справките. Балансови счетоводни отчети.

Tема 19: Системни функции. Принципи и възможности на архивирането и деархивирането на данните.

Тема 20: Проверка на данните при извънредни ситуации като основна процедура против загуба на информация при токови удари, вируси, повреда на компютъра.

 

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:
- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]