Справка за статистиката

За да се визуализира "Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд" с периодичност тримесечие, накратко наречен справка за статистиката, трябва да се изпълни следната последователност от действия:

В главния работен екран "Бизнес Навигатор Заплати [ВАРИАНТ БМ ООД]" с мишката се избира меню "Заплати" – "Други справки" – "Справка за статистиката".

Отваря се екран "Статистическа справка".

В горната си част той съдържа прозорец със списък на тримесечията, тъй като справката за статистиката се подава на тримесечие. Вдясно от него има бутон "Изчисляване", и икони "Export", Печат" и "Изход".

В списъка се маркира желаното тримесечие и се натиска бутон "Изчисляване".

След известно пресмятане в долната част на екрана се появява табличната форма на справката.

Справката е конфигурирана съобразно изискванията във формуляра на НСИ и стойностите в нея са изчислени съгласно формулите, зададени в него.

Справката се генерира по тримесечия и се взимат данните от последната приключена за съответния месец сесия. Ако в някой от месеците (по правило – третия от тримесечието) няма приключена сесия, колонката с неговите данни остава празна.

С натискане на икона "Export" можете да експортирате така създадената справка в MS Excel, OpenOffice или текстов файл за изход към друга външна програма или да стартирате допълнителната програма "Дизайнер на отчети", от които да направите разпечатка.

Нека изведем справка от примерната фирма "ВАРИАНТ БМ ООД" за последното цялостно обработено тримесечие.

1.    В главния работен екран "Бизнес Навигатор Заплати [ВАРИАНТ БМ ООД] [Изчисляване на заплати]" щракнете с мишката на меню "Заплати".

2.    В списъка щракнете на точка "Други справки" и после на "Справка за статистиката". Появява се екран "Статистическа справка".

3.    В прозорец "Тримесечие" маркирайте период "1.мм.гггг – 30.мм.гггг", според това, коя е последната открита сесия в примера.

4.    Натиснете бутон "Изчисляване".

В долната част на екрана се появява попълнената таблица с колони:

·      Название

·      Код

·      1 – (първи месец от тримесечието)

·      2 – (втори месец от тримесечието)

·      3 – (трети месец от тримесечието)

Полетата на таблицата съответстват на тези на хартиения носител на НСИ. По желание може с мишката да се щракне на знака "-" пред редовете, съдържащи подточки, така че справката да се покаже в по-синтезиран вид.

Ако желаете, натиснете икона "Export" images\export.gif и можете да експортирате справката в MS Excel, OpenOffice или текстов файл за изход към друга външна програма или да стартирате допълнителната програма "Дизайнер на отчети".

Разгледайте печатната форма на справката, като изберете икона "Печат". Тя е оформена на четири страници, като съдържа всички атрибути на бланката на хартиения формуляр на НСИ.

Ако само разгледате справката, излезте с натискане на бутона "Изход без отпечатване" images\ishod_bes_pechat.gif. Можете да я разпечатате, като натиснете бутон "Отпечатай отчета" images\otpechataj_otcheta.gif.

Връщането в главния работен екран става с избиране на икона "Изход".

Аналогично на тази се съставя и годишната справка за статистиката.
Тя е конфигурирана съобразно изискванията във формуляра на НСИ и стойностите в нея са изчислени съгласно формулите, зададени в него. Годишната справка се генерира за годишен период.