ЕГН / ЛНЧ / сл. № от НАП

Тук се въвежда или единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденеца (ЛНЧ) на служителя, или служебният номер на фирмата, посочен от НАП. Полето е цифрово с дължина 10 цифри.

Програмният продукт БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ прави контрол за верността на единния граждански номер по утвърдения в нормативната база алгоритъм. При грешно въведен ЕГН издава съответното съобщение:

Грешно ЕГН на лицето

Въвеждането на това поле е задължително. Използва се като основно в справките за НАП, както и при отпечатване на необходимите извлечения и справки, които са персонални за всеки служител.