Доброволна лична вноска ПКБ

Използва се при работещи на трудови и извънтрудови правоотношения.

В общия случай перата от този тип имат следните характеристики:

·             Категория перо ­ удръжки

·             Тип перо ­  добров. лична вн. ПКБ

·             За сметка на  ­  работника

При перата от този тип се въвеждат следните полета:

·             Процент

Във фиша перата от този тип имат следните изходни полета:

·             База  ­  Осиг. доход

·             Процент ­  %

Въвежда се сума, която лицето определя за доброволна лична вноска ПКБ. Тази сума се изключва от стойността за облагане по ДОД съгласно изискванията на нормативната база.