Обезщетение за неползван отпуск

Използва се при работещи на трудов договор и/или втори трудов договор.

В общия случай перата от този тип имат следните характеристики:

џ             Категория перо ­ Отсъствия облагаеми

џ             Тип перо ­  Обез.за непол.отп.(дни)

При перата от този тип се въвеждат следните полета:

џ             Брой дни

џ             % Увеличение - в него се въвежда процентът, с който трябва да се преизчисли сумата на отпуската в първия месец на увеличението на заплатата

Във фиша перата от този тип имат следните изходни полета:

џ             База  ­  База

џ             Количество ­  Брой дни

џ             Ставка  ­  Ставка

џ             Коефициент ­  Коефициент

Този вид перо се дефинира за начисляване на обезщетения за неползван отпуск при прекратяване на трудовите договори на лицата.

Перото се задава в данните за заплатите на лицата и изисква въвеждане на броя дни за неползван отпуск. Сумите на обезщетението по това перо се изчисляват по същия начин както редовния годишен отпуск на лицето.

В полето "% Увеличение" се въвежда процентът, с който трябва да се преизчисли сумата на отпуската в първия месец на увеличението на заплатата съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата по отношение на изчисляването на платените отпуски след увеличение на работната заплата. В този случай увеличението на заплатата не е взето предвид, защото базата за отпуск е изчислена от данните на предходния месец.

Стойностите в това поле се въвеждат с точност до 3 знака след десетичната точка, напр. 10.521 %. Съгласно нормативната база този процент е съотношението на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, което не винаги съвпада с процента на увеличението на работната заплата.