Декларация обр.6 на НАП - автоматично попълване, генериране на файл и отпечатване

За да се попълнят автоматично данните по Декларация обр.6 на НАП, трябва да са изпълнени следните условия:

1.    Сесията с изчислени данни за периода, за който се съставя Декларация обр.6 трябва да бъде закрита.

Предварително трябва да е изпълнена функция "Общо изчисляване" от меню "Заплати" за съответната сесия.

Сесиите се закриват от меню "Базови данни – Периоди".
Маркира се съответният период и се избира бутон "Редактиране". В данните за периода се избира страница "Сесии", маркира се съответната сесия с изчислени заплати и се натиска бутон "Закриване".

Данните за периода се потвърждават с бутон "ОК".

2.    В данните за периода, за който ще се формира Декларация обр.6, трябва коректно да са попълнени тези, които се отнасят за генерирането на тази декларация.

За да попълните или проверите данни от периода за Декларация обр.6, трябва да изберете меню "Базови данни – Периоди", да маркирате съответния период и да изберете бутон "Редактиране". В данните на периода на страница "Общи данни" трябва да попълните коректни данни в следните последователни полета:

·      "ДОД: Заплата през месец:" – посочва се началната дата на периода, в който са изплатени или начислени заплатите за текущия период;

·      "Декл.6: Дата на изплащане:" – посочва се датата на изплащане на заплатите за периода, ако са изплатени; в противен случай полето трябва да е празно;

·      "Дата на начисляване:" – попълва се дата на начисляване на заплатите за периода, ако заплатите са само начислени, но не са изплатени. В противен случай полето трябва да е празно;

·      "Аванс изплатен през месец:" – попълва се началната дата на периода в който е изплатен аванс. Ако няма изплащане на аванс, в полето може да е попълнен текущият период;

·      "Дата на изплащане:" – отнася се за авансовото плащане и в него трябва да се попълни дата, на която е изплатен аванс за периода. Ако няма такова изплащане, полето трябва да е празно;

·      "Вноски за ДОО върху хонорари дължими през месец:" – попълва се началната дата на периода, в който са изплатени и дължими вноски върху хонорарите. Ако няма данни за хонорари в периода, полето не се попълва;

·      "Дата на изплащане:" – отнася се за хонорарите и се попълва с датата на изплащане на хонорарите за периода. При липса на изплатени хонорари за периода полето не се попълва.

Ако се попълват данни в полетата, отнасящи се за периоди различни от текущия, тези периоди трябва да съществуват в "Базови данни – Периоди".

Данните за периода се потвърждават с бутон ОК.

 

3.    Избира се меню "Справки – НАП и НОИ – Декларация обр.6", за да формирате декларацията за периода. В екран "Декларация обр.6" се натиска бутон "Добавяне" за добавяне на нова справка.
В екран "Декларация образец 6 по ЗОДФЛ" на страница "Декларация" в поле "Период" се избира периодът, в който са изплатени или начислени възнагражденията за периода, за който генерирате справката.

Тук се избира периодът, за който сте попълнили дата на изплащане или дата на начисляване в "Базови данни – Периоди".

След като се избере периодът, на страница "Декларация" автоматично се попълват данните на фирмата. В следващите страници 1, 2, 3 и 4 се попълват данните за отделните видове възнаграждения с разбивки на сумите по полетата за осигуровките.

На страница "Разбивка по периоди" са попълнени данните по отделните сесии от периодите, по които се е формирала Декларация обр.6.

 

4.    На екран "Декларация образец 6 по ЗОДФЛ" на справката можете да създадете файл с данните по декларацията. За целта се избира бутон "Текстов файл", след което програмата ви приканя да поставите дискета в устройство А: за запис на файла. След като поставите дискета във флопи-дисковото устройство, потвърждавате с бутон "ОК" и екранът се затваря.
На дискетата се записва файл NRA62007.TXT с данните по Декларация обр.6, който не бива да отваряте за редакция.

Ако нямате флопи-дисково устройство или дискета, след потвърждаване с бутона ОК програмата извежда екран със съобщение за грешка, който също може да потвърдите. В този случай файла NRA62007.TXT с данните по Декларация обр.6 може да намерите в папката с данни на фирмата.

Всяка фирма, обработвана с Бизнес Навигатор Заплати, има папка с данни в папката Navzapl на основния компютър, на който са данните на програмата. Името на папката с данни на фирмата отговоря на името – Mand + кода на фирмата в програмата. Например за фирма с код 12 папката и с данни ще бъде с име Mand012.

 

5.    След записването на файла с данните по Декларация обр.6 трябва да се отпечата и придружителното писмо, ако не подавате данните по електронен път.
За целта затваряте екрана на справката с бутон "ОК". Връщате се на предишния екран "Декларация обр.6" със списъка на всички създадени справки по декларация 6 до момента, сортирани по ред на въвеждане. Маркирате току-що създадената от вас справка и натискате бутон "Придружително писмо". Отваря се екранът за преглед преди печат с попълнен "Протокол с данни за подаваната информация към НАП", който може да отпечатате с бутон "Отпечатай отчета".

 

6.    След отпечатване на придружителното писмо към данните по Декларация обр.6, може да отпечатате и самата бланка на декларацията.
За целта в същия екран "Декларация обр.6" избирате реда със справката и натискате бутон "Отпечатване на декларация обр.6".