Отчет за приходите и разходите

Всички балансови отчети се избират от един екран, ето защо подробности вижте при разясненията по баланса.

Маркирайте ред с отчет "Отчет за приходите, разходите (EXCEL)" със щракване на мишката.

Задайте интервала от време, за който ще бъде изведен отчетът ­ финансова година 2007 (Година и 1.01.2007).

Натиснете бутон "ОК". Отваря се екран "Processing", на който се вижда процесът на генериране на отчета.

Визуализира се екран "ВАРИАНТ БМ ООД [Отчет за приходите, разходите (EXCEL)] (лв. 1.01.2007­31.12.2007)". В долната таблица в синтезиран вид е изведен този отчет на фирма "ВАРИАНТ БМ ООД".

images\img00147.gif

Когато натиснете икона "Печат" се отваря екран "Report Preview", на който можете да видите вида, в който ще бъде отпечатан отчетът в същия вид както е в таблицата ­ в синтезиран или подробен. Печатната форма на отчета съдържа данни за фирмата ­ името на фирмата, адреса й, номера й по НДР, периода, за който е изведен, и датата на отпечатване според датата на компютъра. Отчетът съдържа колони:

­ Название

­ Код

­ Сума.

Ако желаете да отпечатате отчета в този вид, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не ­ излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".

С помощта на икона "Период" може да се промени периодът, за който е създаден отчетът.

Натиснете икона "Export". Появява се меню, от кое то можете с щракване на мишката да направите избор за експортиране на отчета към MS Excel, StarOffice, текстов файл или друга външна програма.

Изберете точка Excel. Ако на вашия компютър имате инсталирана програмата MS Еxcel, на монитора след кратко съобщение се поя вява файл под име Microsoft Excel OPR021 с данните от отчета, които можете да ползвате и обработвате с тази програма. Файлът има три страници (Sheet), на които отчетът за приходите и разходите на фирмата излиза в готова за печат форма по 3 начина:

­ колонките за приходите и разходите една до друга ­ Sheet1

­ статистическата форма в лева ­ OPR(LV)

­ статистическата форма в хиляди лева ­ OPR(HIL.LV).

Ако искате да затворите този файл, преди това трябва да изберете дали ще го запишете под друго име в този формат или не.

Щракнете върху точка StarOffice, ако на вашия компютър имате инсталиран безплатния пакет StarOffice. Отчетът ще се експортира като таблица във формат за StarOffice, където можете да я обработвате по ваше желание.

В последния раздел на менюто са изведени заглавия за отпечатване на отчети, които са създадени с Report Writer (RW). За тях е зададено отпечатването да излиза директно от това меню, за да се ползва от потребителите. Първо трябва да генерирате отчета за приходите и разходите за отпечатване с Report Writer. Това става аналогично на генерирането на ОПР с MS Excel, а именно маркирате "Отчет за приходите и разходите (RW)" и посочвате период. След генерирането в последния раздел на менюто изберете позиция "Отпечатване на Отчет за приходите и разходите". Визуализира се печатната форма на екран Report Preview. Ако желаете да отпечатате отчета, натиснете бутон "Отпечатай отчета", ако не ­ излезте от екрана с бутон "Изход без отпечатване".

Когато натиснете неколкократно икона "Подробно", виждате подробната разбивка на отчета и всичките му нива със съответните им стойности.

Когато натиснете икона "Сбито", информацията се обобщава до първоначалния синтезиран вид, като знакът "­" става "+".

Със същата цел, но за всяко ниво поотделно, могат да се ползват и знаците + и ­ пред позициите. Можете да отворите знака + пред нивата и ще разгледате съответните поднива. Този знак + тогава става ­ , като можете да върнете предишното състояние, като щракнете върху него.

От този екран ще излезете с натискане на икона "Изход".