Настройки на сметкоплана на фирмите, които ще се консолидират

При съставянето на индивидуалния сметкоплан на консолидираните фирми е необходимо да се въведе такава организация на сметките, при която вътрешногруповите сделки да се записват текущо, например по отделни подсметки. Информацията, отнасяща се до тях, да се изключи при консолидирането. Това би улеснило значително лицата, които изготвят консолидираните счетоводни отчети, особено при операциите за т.нар. елиминиране на вътрешногруповите разчети, нереализирани печалби, загуби и др.

За осчетоводяване на вътрешногруповите сделки и след това за елиминирането им при консолидацията от автоматичната операция "Консолидиране на баланс" могат да се създадат и използват нови синтетични сметки и подсметки. При настройката на сметкоплана на консолидиращата фирма подсметките, свързани с вътрешногрупови сделки, не се включват в него. По този начин сумите от тях не влизат в консолидираните отчети. Нека разгледаме следния пример:

Капиталът на фирма "Сладкарски цех" е 80 000 лева, като участието на фирмата майка "Вариант БМ" ООД се равнява на 40 000. За да можем при ползването на функцията "Консолидиране на баланс" да изключим дела на собствения капитал на предприятието "Сладкарски цех", собственост на "Вариант БМ" ООД, е необходимо да направим следните предварителни настройки на сметкоплана на дъщерната фирма:

1.    За отчитане на собствения капитал, който не е собственост на предприятието майка, създаваме подсметка на 101 Основен капитал, изискващ регистрация с шифър 1011 Основен капитал ­ собственост на "Сладкарски цех". Тя ще участва в консолидирането.

2.    Създаваме друга подсметка с шифър 1012 Основен капитал ­ собственост на "Вариант БМ" ООД, подсметка на 101 Основен капитал, изискващ регистрация ­ за отчитане на собствения капитал, собственост на "Вариант БМ" ООД. В сметката с номер 1012 Собствен капитал ­ собственост на "Вариант БМ", в сметкоплана на предприя тието "Сладкарски цех" остава делът на собствения му капитал, собственост на "Вариант БМ" ООД. След като тя не е включена в сметкоплана на консолидиращата фирма, сумите от нея няма да влязат в консолидираните счетоводни отчети.

3.    За да може да се реализира консолидацията на основния капитал в дефиницията на сметкоплана, в сметкоплана на консолидиращата фирма се създава сметка 101 Основен капитал, изискващ регистрация ­ сборна. Към нея се създава подсметка 1011 Консолидиран собствен капитал. Чрез използването на автоматичната операция "Консолидиране на баланс" в тази подсметка ще се извърши обединяване на сумите от сметките, които имат същия шифър в двете разглеждани фирми. На базата на данните от разглеждания пример стойността на консолидирания капитал в сметка 1011 Консолидиран капитал ще бъде 140 000 лв.

Този пример може да се илюстрира със справките "Оборотна ведомост за материални сметки" във фирма "Сладкарски цех", "Вариант БМ" ООД и в "Консолидиращата фирма".

Оборотните ведомости за материални сметки в консолидираните фирми "Сладкарски цех" и "Вариант БМ" ООД и в консолидиращата фирма изглеждат както е показано на следващите екрани.

Фирма "Сладкарски цех":

images\bnkonsolid1b.gif

Фирма "Вариант БМ" ООД:

images\bnkonsolid2b.gif

Консолидираща фирма:

images\bnkonsolid3b.gif