Осчетоводяване на данъчна фактура

Нека разгледаме осчетоводяването на ДДС при една входяща фактура. Позиционираме се на папката, в която искаме да се съдържа документът, и с икона "Добавяне" от списъка с типовете документи избираме "+ФД ­ Данъчна фактура, входяща". Последователно попълваме дата и номер на документа. Съгласно изискванията на ЗДДС номерът на документа трябва да съдържа само арабски цифри. Ако съдържа букви или разделители, трябва да се въведат само цифрите. Избираме сметка в дебита и доставчик в кредита. Данъчният номер на контрагента трябва задължително да бъде от 10 цифри. Ако е сгрешен, следва да се поправи от меню "Базови данни – Фирмени данни – Адреси" и след това да се потвърди от меню "Базови данни – Сметкоплан – Клиенти". Попълваме полетата за количество и единична цена (ако има такива), след което програмата сама изчислява нетната сума на документа.

Тъй като в този тип документ данъкът се изчислява на база сумата на документа, полето "Данъчна основа" е недостъпно за опериране и програмата автоматично записва в него нетната сума на документа. Данъчният размер се изчислява автоматично от програмата.

В полето "Включен акциз" трябва да се укаже акцизът, ако има такъв, включен в данъчната основа. Този акциз ще се отрази автоматично в дневника по ДДС.

Ако документът е с много кореспондиращи сметки и в някой от поддокументите е указан акциз, трябва да се попълни и полето "Включен акциз" от основния екран на документа. Акцизът е част от общата сума на документа и данъчната основа, а не се сумира към тях.

В полето "Текст" се отразява накратко същността на стопанската операция. Този текст се появява в дневника на покупките.

В практиката е възможно данъкът, който изчислява БИЗНЕС НАВИГАТОР, да се различава несъществено от този в оригинала на фактурата в резултат на математически грешки и др. В такъв случай е необходимо да натиснем бутон "Други данни", след което да маркираме с отметка поле "Различен от изчисления". При това полето "Сума" става достъпно за работа. В него на мястото на изчисления данък въвеждаме отразения във фактурата.

По аналогичен начин следва да се въвеждат и останалите входящи и изходящи фактури, при което програмата сама ще изчисли размера на данъка. С осчетоводяването на документите ще се съставят автоматично счетоводните статии за отнасяне на ДДС по съответните сметки.

Ако контрагентът е физическо лице, вместо данъчен номер трябва да се въведе неговият ЕГН. Реквизитът е задължителен.

Когато контрагентът е чуждестранно юридическо лице, вместо данъчен номер следва да се запише "9999999999". Програмата го прави автоматично, но това е възможно, само ако в адресната регистрация е указана страна, различна от България. Ако това не е направено, може да се коригира от меню "Базови данни – Фирмени данни – Адреси – Местонахождение". Ако контрагентът е чуждестранно физическо лице, в полето "Име" трябва освен името да се попълнят серията и номерът на личния му паспорт.