Главна книга ­ хронологична

Хронологичната главна книга ви дава възможност да покажете и да контролирате всички хронологични записвания по една сметка за избран период от време. Това е дневникът на сметката, който показва всички счетоводни записи по сметката в хронологичен ред. Изборът на вида на главната книга става от маркираните като страници позиции, които могат да се превключват. След като сте избрали вида на главната книга, хронологична, е необходимо да изберете параметрите на сметката.

След въвеждане на необходимата изборна информация за главната книга на екрана се показват всички движения за избраната сметка.

В главната книга се показват движенията само от осчетоводените папки. Счетоводните статии се подреждат в реда, в който те са били въведени и осчетоводени, сортирани по папки.

С натискане на клавиш Enter или икона images\rasgled.gif от таблицата получавате справка за документа, за който са създадени показаните счетоводни статии. Ако документът има няколко поддокумента, те се показват на втората страница от справката за документа.

С помощта на определения за тази цел бутон имате възможност да отпечатате данните от справката. При отпечатване се запазва филтърът, по който е избрана информацията за главната книга, и винаги се разпечатва само главната книга за избрания тип сметка или подсметка.

Ако използвате икона "Печат с история на салдата" images\printer2.gif , ще можете да отпечатате главната книга за сметката и с данните за начално салдо, оборотите по всяка операция и салдото за всяка една операция. Тази справка е незаменима като касова книга.