Речник: Тригонометрични функции

images\desi0013.gif

 

Тази част от речника дава достъп до вградените тригонометрични функции.

 

р SIN() – (синус) Връща тригонометричен синус на ъгъл, измерен в радиани. Синусът на един ъгъл е отношението на дължината на срещулежащата страна и дължината на хипотенузата. Например sineAngle = SIN( 45 * 3.142498712).

р COS() – (косинус) Връща тригонометричен косинус на ъгъл, измерен в радиани. Косинусът на един ъгъл е отношението на дължината на прилежащата страна и дължината на хипотенузата. Например cosineAngle = COS( 45 * 3.142498712).

р TAN() – (тангенс) Връща тригонометричен тангенс на ъгъл, измерен в радиани. Тангенсът на един ъгъл е отношението на срещулежащата страна към прилежащата страна. Например TanAngle = TAN( 45 * 3.142498712).

р ACOS – (аркус косинус). Връща аркус косинус. Аркус косинус е ъгълът, от който е получен косинусът в радиани. p е константа, която представлява отношението на обиколката към радиуса на една окръжност. Окръжността има 2p радиана (или 360 градуса). Например acos = ACOS( 45 * 3.142498712).

р ASIN – (аркус синус) Връща аркус синус. Аркус синус е ъгълът, от който е получен синусът в радиани. p е константа, която представлява отношението на обиколката с радиуса на една окръжност. Окръжността има 2p радиана (или 360 градуса). Например asine = ASIN( 45 * 3.142498712).

р ATAN()– (аркус тангенс) Връща аркус тангенс. Аркус тангенс е ъгълът, от който е получен тангенсът в радиани. p радиана е константа, която представлява отношението на обиколката към радиуса на една окръжност. Окръжността има 2p радиана ( или 360 градуса). Например TanAngle = ATAN( 45 * 3.142498712).

 

За да изберете елемент от речника, можете или да щракнете два пъти с левия бутон на мишката върху елемента, или да щракнете върху иконата за отметка в горния ляв ъгъл на прозореца (след като маркирате желания елемент ).