Счетоводно отчитане на финансов лизинг

Финансов лизинг е лизингов договор, при който наемодателят прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания:

Договорът да съдържа задължителна клауза за прехвърляне собствеността върху актива на наемателя.

Прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор.

Срокът на наемния договор да покрива по-голяма част от полезния срок на използване на актива.

Наемодателят:

 1. Отчита като дългосрочно вземане определените в договора наемни плащания. В сумата им се включват:

справедливата (продажната) цена на отдадения актив;

разликата между общата сума на договорените наемни плащания и справедливата цена на отдадения актив, която се отразява като финансови приходи за бъдещи периоди.

 1. Отписва отдадения актив по неговата балансова стойност.

 2. Отчита в текущия период финансовите приходи за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на получените суми в общата сума на договорените наемни плащания.

 3. Отчита в текущия период финансови приходи за бъдещи периоди.

 4. Отчита в намаление на вземането по договора получените през срока на договора плащания.

Пример:

Фирма е придобила чрез договор за лизинг ДМА (автомобил). Цената на договора е 6000 лв. Договорът е сключен за срок от 5 г. След изтичане на този срок наемодателят ще прехвърли собствеността на наемателя. Справедливата (продажната) цена на ДМА към датата на сключване на договора е 5000 лв. Годишната наемна вноска е 1200 (месечна вноска 100 лв.). По счетоводните сметки на наемодателя към датата на сключване на договора има следната информация:

Сметка 205 Транспортни средства - 3000 лв.,

Сметка 2415 Амортизация на транспортни средства - 1500 лв.,

Балансова стойност - 1500 лв.

Аналитичностите по сметките са определени предварително.

Счетоводно отчитане на стопанските операции при наемодателя:

 1. За отчитане на възникналото вземане от наемателя за определените в договора наемни плащания се използва документ тип "ВД - Вътрешен по дебит" с много кореспондиращи сметки (Много КС) по кредита със следните контировки:

Дт 229 Други предоставени заеми - 6000 лв.

Кт 709 Приходи от други продажби - 5000 лв.

Кт 725 Фин. приходи за бъдещи периоди - 1000 лв.

 1. За отписване на начислената до момента амортизация на предоставения под наем ДМА се използва документ "ВД - Вътрешен по дебит":

Дт 241 Амортизации на ДМА - 1500 лв.

Кт 205 Транспортни средства - 1500 лв.

 1. За отписване балансовата стойност на ДМА се използва документ "ВД - Вътрешен по дебит".

Дт 709 Приходи от други продажби - 1500 лв. (бал. стойност)

Кт 205 Трансп. средства - 1500 лв.

 1. За отчитане на получената годишна вноска (отчита се в намаление на вземането) се използва вътрешен документ, може "ПКО - Приходен касов ордер":

Дт 501 Каса в лева - 1200 лв.

Кт 229 Други предоставени заеми - 1200 лв.

Наемателят:

 1. Отчита като дългосрочно задължение определените в договора наемни плащания.

 2. Записва наетия актив по справедливата (продажната) му цена.

 3. Отчита като финансов разход за бъдещи периоди разликата между справедливата цена на наетия актив и общата сума на договорените наемни плащания. Този разход се отчита в текущия период пропорционално на относителния дял на направените плащания от общата сума на договорените наемни плащания.

 4. Начислява амортизация на амортизируемите наети активи в съответствие с възприетата амортизационна политика на фирмата.

 5. Отчита в намаление на дългосрочното си задължение изплатените през срока на договора суми.

Счетоводно отчитане на стопанските операции при наемодателя

 1. Отразява получения под наем актив, като ДМА и го отчита като дългосрочно задължение чрез сметка 159 Други заеми и дългове. Използва се документ "ВК - Вътрешен по кредит", по дебита - "Много КС".

Дт 205 Транспортни средства - 5000 лв.

Дт 625 Фин. разходи за бъдещи периоди - 1000 лв.

Кт 159 Други заеми и дългове - 6000 лв.

 1. За начисляване на амортизация на актива съобразно определения метод на амортизация използваме документ "АМОРТ".

Дт 603 Разходи за амортизации

Кт 241 Амортизациии на ДМА.

 1. За отчитане на намалението на задължението през каса използваме вътрешен документ, например "РКО - Разходен касов ордер".

Дт 159 Други заеми и дългове - 1200 лв.

Кт 501 Каса в лева - 1200 лв.

 1. За отчитане на извършени разходи във връзка със застраховка използваме вътрешен документ.

Дт 602 Разходи за външни услуги

Кт 495 Разчети по застраховане.

 1. За отчитане на извършените разходи през каса във връзка със сключване на договора използваме вътрешен документ.

Дт 602 Разходи за външни услуги

Кт 501 Каса в лева.