Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.32.01

Navz732_01.exe 27MB
1. Нова функция "Групово въвеждане на перо"
Тази функция дава възможност да се въвеждат разплащателни пера на няколко избрани лица, или за всички лица, които се избират според вида на сключения договор.
Достъпна от меню "Заплати - Групово въвеждане на перо".

1.1. Избор на вид договор
Видът на сключените договори на лицата се избира в горната част на екрана.
Избора се от следните варианти:
- Трудов договор;
- 2-ри трудов договор;
- Договор за управление;
- Граждански договор;
- Самоосигуряващи се.
В зависимост от избратния вид договор в таблицата със списък на лицата се показват само назначените по такъв договор лица.

При груповото въвеждане на разплащателни пера на лицата трябва да изпълним две предварителни стъпки:
- избор на перо
- избор на лица, на които автоматично да се добави това перо
Моля, спазвайте тази последователност. Ако първо изберем лицата, а след това перото, при избора на перо изборът на лица се нулира, и трябва да ги изберем отново.

1.2. Избор на перо и въвеждане на параметрите.
Изборът на разплателните пера за групово въвеждане по същият начин както при индивидуалното въвеждане на перо.
За целта първо трябва да изберем перото от списъка с пера, а след това да попълним полетата с параметри в зависимост от типа перо.
ВАЖНО: В тази функция не е разрешено въвеждане на пера от категориите "Отсъствия облагаеми" и "Отсъствия необлагаеми".
Тези категории пера могат да се  избират от списъка, но при опит за добавяне се показва съобщение за грешка.

1.3. Избор на лица, за които да изпълним груповото въвеждане.
Изборът на лицата може да става както за всички лица на даден вид договор, така и по поделения или само с маркиране на определени лица.
Екранът за избор на поделения е разделен на две станици - "Всички" и "По поделения".
На страница "Всички" не се показва списък на поделения, а можем да избираме от всички лица, показани в долната таблица.
За добавяне на перо на всички лица можем да маркираме опцията "Избери всички", която се намира над списъка на поделенията и на лицата.

На страница "По поделения се показват поделенията, от които да избираме.
При маркиране на поделение в долната таблица със списък на лицата се показват само назначените в това поделение. Ако маркираме опцията "Избери всички", се маркират всички лица от това поделение.

Възможно е също и индивидуално маркиране на лица с мишката, като на екрана те се показват като избрани в друг цвят. Могат да се избират повече лица, като се използват клавишите Ctrl и Shift.

1.4. Групово добавяне или изтриване на перо
След като маркираме лицата, трябва, за да запишем перото на лицата, да натиснем бутона "Добави за всички избрани лица".
При добавянето програмата проверява дали във фиша на конкретното лице вече не е добавено такова перо. Лицата, за които перото би се дублирало, се пропускат при обработката. В този случай параметрите на перото за това лице не се променят.
След края на операцията, за информация, се показва списък на лицата, за които е изпълнено добавянето на перо.

Можем да използваме и обратната операция с бутона "Изтрий за всички избрани лица".
В този случай се проверява дали лицето наистина има такова перо.
При изтриването параметрите на перото нямат значение.
След края на операцията отново се показва списък на лицата, за които изпълнено изтриване на перо.

2. Увеличен е максималният размер на сумите във фиша и в платежната ведомост.

Бизнес Навигатор Заплати 7.31.02

Navz731_02.exe 27MB
Поправено име на поле при записа на файл за болнични с приложение 10.
Оказа се, че в приложение 11 това поле се нарича ChildDateAdoption_Court , а в приложение 10 е ChildDateAdoptionCourt .
Разликата е в един знак за подчертаване.

Бизнес Навигатор Заплати 7.31.01

1. Промени при подаването на файловете за болнични и отпечатването на приложения 9 и 10 и 11.

При подаването на банкова сметка са премахнати полетата за BIC и название на банката.
Тези полета обаче не са премахнати във формата за въвеждане, тъй като те продължават да се използват, ако сметката е чуждестранна.

В приложение 10 е добавено ново поле "Дата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване на детето". Всъщност, такова поле имаше и досега, но само в приложение 11.

Новостите влизат в сила от 15.07.2019. Всички файлове, създадени преди тази дата, се генерират в стария формат. Започвайки от 15.07.2019 се генерират в новия формат.
Същото се отнася и а отпечетаните на хартия приложения.
При това значение има само дата на компютъра, а не датата на самия болничен.

2. Променен е начинът на попълване на отметката дали лицето има 6 месеца (или 12 месеца) осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
В променливите данни на лицето, на страница "Трудов стаж", са добавени две нови отметки:
    - Лицето има 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство
    - Лицето има 12 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство
Тези отметки се поставят автоматично от програмата по време на преизчисляването на трудовия стаж при изчисляването на заплати (общо или индивидуално), обаче има възможност да се настроят и ръчно, ако случаят на някое лице е по-специфичен.
При попълването на декларациите за болнични програмата, вместо всеки път да определя наличието на 6 или 12 месеца осигурителен стаж на базата на трудовия стаж, взема тази информация от предварително изчислените (или пък отбелязани ръчно) отметки в променливите данни.
Ако обаче отметката не е поставена, при попълване на декларацията за болнични програмата определя наличието на осигурителен стаж на базата на трудовия стаж.
Това е необходимо, защото може да се окаже, че в началото на месеца лицето не е имало изисквания осигурителен стаж, но точно през този месец го е набрало, и към датата на започване на болничния вече има пълни 6 или 12 месеца стаж.
В този случай, отметката няма да е поставена в променливите данни, но при попълването на декларацията програмата ще вземе предвид и отработените до момента дне в месеца, и ще я постави.
С други думи, можете ръчно да укажете да се маркира, че лицето има 6 или 12 месеца осигурителен стаж, но не можете ръчно да укажете да не се маркира.

3. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Включено е отпечатването на новите форми на образци на документите, дадени в Приложение 1 до Приложение 8 на "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 17.07.2019 г.
За да използвате новите образци, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да изберете файла Dokum_Naredba_Bolnichni_2019.nvz

4. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него са включени образците на документи съобразно новата "НАРЕДБА  за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 17.07.2019 г.

5. Добавена е възможност типовете перо "Брой нощни часове в месеца" и "Брой часове за нощ" да влизат в изчисляване на извънредния труд.
Окончателната настройка ще трябва да се прави в самото перо. Тоест, може някои да влизат, а други не.
За целта трябва в "Базови данни - Разплащателни пера", в дефиницията на конкретното перо, в карето "Влиза в изчисляването на извънреден труд" да маркираме "Различно от типа перо", и след това вече да маркираме "Влиза в изв.труд".

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.04

Оказа се, че при създаване на уведомление за нов трудов договор (а не за допълнително споразумение) в стария формат, полето за название на длъжността остава празно.

Това ще има значение само до 1.03.2019, но все пак има клиенти, които трябва да подадат уведомления в този период, така че тази грешка сега е поправена.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.03

1. Уведомления за трудови договори

1.1. Променено е попълването, подаването и отпечатването на уведомленията за трудови договори, в съответствие с промените в наредбата, които влизат в сила от 1.03.2019

1.2. За всеки случай в меню "Фирми - Настройки - Общи" е добавен параметър "Уведомления за трудови договори във формат за 2019 г. от дата".
С него можете да промените датата, от която уведомленията ще се обработват в новия формат.
По подразбиране в тази настройка е записана дата 1.03.2019 г. Предполага се, че няма да е необходимо да я променяте.

2. За перото неплатен болничен е добавено изчисляване на ЗО за сметка на работодателя.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.02

1. Отпечатване на Декларация 6 за 2019 година
Променено е отпечатването на формуляра на Декларация 6 съгласно новиите изменения за 2019 година. Промяната е само в някои текстове на полетата.

2. Декларация 1 за минали периоди
Изискването декларация 1 за периоди преди 2019 година да се подава в новия формат за 2019 година беше отменено.
Затова при генериране на декларация 1 за 2018 година тя отново се създава във формата от 2017 година, и при записване файлът се нарича EMPL2017.TXT.
Моля, имайте предвид, че ако сте създали декларация 1 за 2018 година с версия 7.30.01, трябва да я създадете отново с новата версия.

Бизнес Навигатор Заплати 7.30.01

1. Промени в Декларация 1 съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8

1.1. Промени в полетата за попълване на данните за Декларация 1
Съгл. новите изисквания за 2019 г. в полетата на Декл.1 са направени следните промени:

- Премахнати са двете полета за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховки "Живот", съотв. точки 32 и 33. За 2019 г. тези полета не се попълват

- Добавено е ново поле 16.5 "Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж". В него трябва да се попълват дните в неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (до 30 работни дни за една календарна година)
В точка 16.4. остават дните в неплатен отпуск за временна неработоспособност, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски, без тези в т.16.5. Досега всички тези дни се попълваха общо в т.16.4.

1.2. Настройки на разплащателните пера поради новите изисквания за 2019 г.
За да могат да се различават дните в неплатен отпуск, които се попълват в едната и в другата точки, два типа перо от "Отсъствия облагаеми" са преименувани съответно на:
    5   Неплатен със стаж до 30 дни в една година
    7   Неплатен със стаж над 30 дни в една година
При това дните с тип перо 5 се попълват в т.16.5, а тези с тип перо 7 - в т.16.4.
При съществуващите досега настройки, типът отсъствие "Неплатен отпуск със стаж" вече ще се попълва в т.16.5.

Важно е според новите изисквания да могат да се различават болничните, които са с право на обезщетение, от тези, които са без право на обезщетение.
За целта в дефиницията на разплащателното перо, в карето "За сметка на", е добавена нова опция "Неплатен".
Дните в болнични, за които в типа перо е маркирано "Неплатен", се попълват в т.16.4.

За отчитане на случаите, които трябва да отразяват в т.16.4, трябва да направите следните настройки:
1. Да добавите ново разплащателно перо "Болничен неплатен":
    - Отворете меню "Базови данни - Разплащателни пера;
    - Изберете категория "Отсъствия необлагаеми";
    - Добавете ново перо с име "Болничен неплатен"
    - В параметрите на перото изберете "Тип перо - 20 Болнични";
    - Маркирайте "За сметка на - Неплатен".
2. Да се добави нов тип отсъствие "Неплатен болничен".
С този тип отсъствие трябва да се въвеждат например болнични на лице, което няма изискуемия трудов стаж, за да ползва платен болничен.
    - Отворете меню "Базови данни - Типове отсъствия";
    - Изберете "Болнични";
    - Натиснете бутона "Копиране". Появява се нов тип отсъствие "Болнични(Copy)";
    - Отворете го за редактиране и променете названието на "Неплатен болничен";
    - На страница "Пера" изберете новото перо "Болничен неплатен".

1.3. Импортиране на  новите разплащателни пера "Болничен неплатен до 6 месеца Трудов стаж"
За да се различават болничните без право на обезщетение, сме добавили две нови разплащателни пера:
-"Болнични /неплатен до 6 месеца/ - работодател";
-"Болнични /неплатен до 6 месеца/ - НОИ".
Импортирайте новите разплащателни пера от меню "Базови данни - Експорт/Импорт на разпл.пера", бутон "Импорт". Изберете файл:
    FPERABolnichni_do_6_mesecaTS.nav.
След това в меню "Базови данни - Разплащателни пера" разгледайте новите пера. Трябва да създадете и нов тип отсъствие "Болнични /неплатен до 6 месеца/", в който да изберете новите пера.

1.4. Променен форматът на файла за подаване на Декларация 1 за 2019 г.
Името на файла за декларация 1 в новия формат е EMPL2019.TXT
След влизането на промените в сила е необходимо не само новите декларации, но и тези, които се подават за минало време, да се подават в новия формат, всички декларации както за 2019, така и за 2018 година, които генерирате с новата верси на програмата, ще се генерират в новия формат.
Моля имайте предвид, че ако генерирате декларации за минали периоди от 2018 година в новия формат, файлът също ще се нарича EMPL2019.TXT.
Моля, обърнете внимание на полето "Формат на файла" на страница "Служебни данни" в пакета декларации. Там трябва да е маркирано "2019".

2. Променено е отпечатването на придружителното писмо към декларации 1 и 6.

3. Проверка на имената на длъжностите
В меню "Персонал - Кадрова информация" е добавен бутон "Проверка на имената в длъжностите". С него може да се повтори конверсията на длъжностите, ако автоматичното й изпълнение при инсталирането на нова версия не е минало успешно.

4. Специално отпечатване на Декларация Образец 1 - бланка 2019 г.
Разработен е нов формуляр за специално отпечатване на Декларация 1 "Данни за осигуреното лице" за 2019 г. и. За да целта трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране от меню "Базови данни - Режими на експортиране". Натиснете бутон "Импорт" и изберете файл:
EXPDeklaracia_Obr1_2019.NAV.
Отпечатването на Декларация Образец 1 става от меню "Справки - НАП и НОИ - Декларация обр. 1 - Редактиране - Декларация 1". Натиснете бутона Export и от менюто изберете "Декларация Образец 1 - Образец 2019".

5. Новости в шаблона за нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма. В него са включени всички настройки на разплащателните пера, типовете отсъствия, и др параметри за 2019 г. Включен е и новият образец за специално отпечатване на Декларация 1 с бланката за 2019 г.

Последно обновяване 7.10.2019 г.

НОВОСТИ
Версия 7.32
 Нова функция "Групово въвеждане на перо"
Версия 7.31
 Промени при подаването на файловете за болнични и отпечатването на приложения 9 и 10 и 11.
 Променен е начинът на попълване дали лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж
 Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
 Възможност нощният труд да влиза в изчисляване на извънредния.
Версия 7.30
 Промени в попълването и подаването на Декларация 1
 Промени в отпечатването на Декларация 6
 Промени в  уведомленията за трудови договори


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]