Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.38.01

Navz738_01.exe 42.6 MB
1. Добавена е нова контролната точка с дата на валидност от 01.04.2022 г.
В новата контролна точка за 2022 г. са отразени следните промени:

- Актуализирана е таблицата към Приложение № 1А към чл. 9, т. 2 от ЗБДОО, която определя минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

- Актуализирана е таблицата към Приложение № 2А към чл. 14 т.2 от ЗБДОО, която определя диференцираните осигурителни осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.

- Актуализирани са данните за минимална работна заплата, минимален и максимален осигурителен доход общо и за земеделски производители за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.. Тези данни ще се отразят в данните на периода при натискане на бутон "Активиране“ от меню Базови данни – Периоди.
2. Нови длъжности от 11.02.2022 г.
Добавени са новите длъжности със срок на валидност от 11.02.2022 г. съгл. Заповед РД-01-42 на МТСП.
 3. Специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ
Разработено е специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ, която се отпечатва от меню "Заплати- Годишни справки за ДОД - Годишна справка за хонорарите". С бутон  Export избирате "СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ - 2021"
За да може да се използва, трябва да импортирате и дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни - Режими на експортиране".
Файлът, който трябва да импортирате  е  EXPSluzebna_bel_honorar_2021.NAV.
4. Корекции
4.1.Блокиране на минимална версия
Отстранено е блокиране на програмата при минималната версия при изпълнение на бутон "Индивидуален анализ на състоянието" от основния екран.
4.2. Неплатен отпуск по вина на работодателя в Декларация 1
Поправено е попълването в Декларация 1 на неплатен отпуск по вина на работодателя в полето 16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж. До сега неправилно се попълваше в поле 16.4. Дни без осигурителни вноски, заченени за осигурителен стаж.

Бизнес Навигатор Заплати 7.37.02


Navz737_02.exe 42.6 MB

1. Контролна точка за 2022 г.
Включена е нова контролна точка за 2022 г., необходима за функцията "Изчисляване на заплатите".
Данните с нея са без изменения в параметрите, които бяха валидни за 2021 г.
Моля ако вече сте активирали м. януари 2022 г. и в сесията е заложена старата контролна точка, в меню Базови данни - Периоди да изберете м.01.2022 г. и на страница "Сесии" да я смените.

2. Нови длъжности за 2022 г.
Коригирана е група 2240 и са добавени новите длъжности за 2022 г. съгл. заповед RD-01-342/10.12.2021 г. на МТСП.

Бизнес Навигатор Заплати 7.37.01

Navz737_01.exe42.6 MB
1. Данъчни облекчения за деца за 2021 г.
За 2021 г. са променени сумите за данъчните облекчения за деца, които се приспадат от данъчната основа при годишното изравняване на ДОД.
Начинът на изчисляване на облекчението не е променен.
Моля при проверката на изчислените резултати да проверите следните настройки:
- В меню "Базови данни - Годишна таблица за ДОД" дали таблицата е попълнена.
- В меню "Фирми - Настройки", на страница "Общи" дали е маркиран параметъра "Годишното изравняване на ДОД е ограничено до размера на ДОД за м.декември".
- Дали са въведени броя на децата и/или децата инвалиди на страница "Облагания" в "Променливи данни" на лицата.

2. Бутон "Анализ състояние" за едно лице
Добавена е нова функция за анализ на състоянието на лицето, избрано на основния екран на програмата.
За целта на основния работен екран е добавен нов бутон "Анализ състояние". Ще го видите преди бутона за общо изчисляване.
Функциите, които се изпълняват с този нов бутон, са аналогични на тези в точка "Анализ на състоянието" от меню Заплати, но са ограничени до анализа само за избраното на основния екран лице.

3. Актуализирана версия на програмата за дистанционна поддръжка
Поради изтичане на срока на старата версия в тази инсталация е включена версия 14 на Тиймвюер. Начинът на работа с тази версия е без промяна.

4. Гратисен период до 15.12.2021 г.
Гратисният период за тази версия е до 15.12.2021 г. До тази дата клиентите с изтекъл абонамент трябва да го подновят.

5. Файл за импортиране на празниците за 2022 г.
Подготвен е файл за импортиране на празниците и неработните дни за 2022 г. с наименование Praznici-2022.NAV.
Можете да го импортирате от меню "Базови данни - Години". Изберете 2022 г. и на страница "Празници" натиснете бутон "Импорт".
Ако 2022 г. я няма в списъка при вас, първо трябва да я добавите.

НОВОСТИ
Версия 7.38.01
1. Добавена е нова контролната точка с дата на валидност от 01.04.2022 г.
В новата контролна точка за 2022 г. са отразени следните промени:
2. Нови длъжности от 11.02.2022 г.
3. Специално отпечатване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ
Версия 7.37.02

Нова контролна точка за 2022г.

 
Нови длъжности в НКПД за 2022 г.


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]