Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.26.01

Navz726_01.exe 26MB
1. Нова контролна точка "01.2018 Увеличени осигуровки, МОД, МРЗ, ТЗПБ"
Новата контролна точка ще се появи автоматично в данните на сесиите за период 01.2018 г. само ако изпълните функцията "Активиране на период" с предварително инсталирана версия 7.26.01 на програмата.
Ако периодът е бил активиран предварително с по-стара версия, тогава трябва ръчно да промените контролната точка в меню Базови данни - Периоди -Редактиране - Сесии. След това за да се отразят промените задължително трябва да изпълните функцията "Анализ на състоянието".
- Обновени таблици за МОД, за вноските за фонд ТЗПБ и НКПД
Съгласно нормативните промени са обновени таблиците за МОД по видове дейности и квалификационни групи професии, както и за вноските за фонд ТЗПБ.
- Актуализирана е минималната работна заплата на 510 лв. Данните за МРЗ от контролната точка се записват в данните на периода в момента на активиране на първата сесия за този период, която ще бъде по новата контролна точка. Ако сесията е била активирана предварително по старата контролна точка за 2017 г., тогава при смяна на контролната точка в сесията данните на периода не се актуализират и трябва да се радактират ръчно. Съответно е променен МОД за самоосигуряващите се лица и за земеделските производители. Максималният осигурителен доход се запазва на 2600,- лв. за 2018 г. Обезщетението за отглеждане на дете над 2 г. е променено на 380,- лв. Запазват се месечните и годишните суми за облекчение на инвалидите.
- Променени са осигурителните вноски за всички осигурителни модели във връзка с увеличението от 1% за 2018 г. За морските лица увеличението е от 2%, като те са приведени в съответствие с размерите на осигурителните вноски на другите осигурени лица.
Моля изпълнете функцията "Анализ на състоянието", за да се отразят тези промени във фишовете на лицата.

2. Обновен е шаблонът при добавяне на нова фирма

3. Импортиране на празниците за 2018 г.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2018 г., моля импортирайте файлът Praznici-2018.NAV. Желателно е това да стане преди да активирате м.01.2018 г., за да се отразят правилно работните дни в календара.
За целта от меню "Базови данни - Години" изберете 2018 г. и на страница "Празници" натиснете бутон "Импорт".  Таблицата ще се попълни с всички празници и неработни дни за 2018 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.25.01

Navz725_01.exe 26MB
1. При попълване на брутното възнаграждение в декларация 1 е променена обработката при следните видове осигурен:
5, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 71, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 93, 96
При тези случаи полето се остава непопълнено.
Явни указания за този случай няма, но се оказа, че такова попълване очаква програмата на НАП, без обяснение на причините.

2. Коригирано е нивото на изискваните права за достъп при стартиране на програмата, за да се избягнат някои случаи, при които недостатъчни права на потребителя спират достъпа до записаните настройки на размерите на екрана и други параметри на програмата.
С тази промяна програмата просто няма да може да се стартира, ако няма достатъчни права на достъп.
Това означава, че операционната система може при всяко стартиране на програмата да ви пита за разрешение да я изпълни. Разбира се, винаги можете да коригирате правата на достъп на конкретния компютър, така че програмата да има достътъчни права и да не се налага да повърждавате при всяко стартиране.

Бизнес Навигатор Заплати 7.24.02

1. Корекция във файловете за  представяне на Приложения №9, №10 и №11 за изплащане на паричните обезщетения  към НПОПДОО при промяна на банкова сметка на лицето
Коригиран е проблем с попълването на банковите сметки, когато се подава промяна в банкова сметка на лицето. В този случай не се попълваха някой от новите полета, добавени във формата на файловете след 12.06.2017 г.

2. Отпечатване на документи
Променени са формите за отпечатване на приложенията и придружителните документи съгласно новите промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от м.06.2017 г.
Обновено е отпечатване на Приложение 9.
Обновено е отпечатването на Придружителното писмо.

3. Корекция в нетното възнаграждение в Декларация 1 за НАП
Променено е попълването на нетното възнаграждение в Декларация 1, в съответствие с промените в чл.32, ал. 5 от  "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване". Социалните разходи се включват в нетното възнаграждение.
Тази промяна важи при попълване на Декларация 1 от м. януари 2017 г.

4. Корекция в брутното възнаграждение в Декларация 1 за НАП
Добавено е попълване на брутното възнаграждение в декларация 1. Това поле беше свързано с доходите за ГВРС, и не се проверява от тестващата програма на НАП при подаването на декларацията. Но за избягване на недоразумения включихме неговото попълване за лицата на трудов договор.

Бизнес Навигатор Заплати 7.24.01

1. Промени във файловете за представяне на Приложения № 9, № 10 и № 11за изплащане на паричните обезщетения  към НПОПДОО
Отразени са измененията в подаването на файлове за болнични в съответствие с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Важно е да отбележим, че от 16.06.2017 година всички подавани файлове, включително и тези, подавани за минало време, трябва да са в новия формат. Съгласно указанията на НОИ с новите образци на удостоверенията ще се подават данни за парични обезщетения, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юни 2017 г., както и за корекция или заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.

1.1. Промени в Приложение 9
Добавени са нови полета на страница "Удостоверени обстоятелства":
Добавени са нови полета на страница "Промени в обстоятелствата":

1.2. Промени в Приложение 10
Добавени са нови полета на страница "Данни за деца":
Добавени са нови полета на страница "Промени в обстоятелствата":

1.3. Промени в Приложение 11
Добавени са нови полета на страница "Декларирани обстоятелства":
Добавени са нови полета на страница "Промени в обстоятелствата":

1.4. Номенклатури на НОИ
Допълнени и обновени са използваните номенклатури съгл. направените изменения в НПОПДОО.

2. Добавени позиции в ЕКАТТЕ
В номенклатурата по ЕКАТТЕ на населени места са добавени и позициите за Селищни образувания, които могат да се избират като местонахождения на поделенията.

3. Променена дължина на кода на осигурителните каси в данните на фирмите
За да се отговори на изискването на НАП за осигурителни каси и фирми - земеделски производители, които са регистрирани с ЕГН, е добавена възможност да се попълва 10-цифрен код в съответното поле.

4. Нови образци на трудови договори и споразумения с включено ЕКАТТЕ
В образците на документи "Трудови договори" и "Споразумения за трудови договори" е добавено поле за код по ЕКАТТЕ.
За да използвате новите образци на документи, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да импортирате файла Docum_EKATTE.nvz.

5. Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Включено е отпечатването на новите форми на образци на документите, дадени в Приложение 1 до Приложение 8 на "НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 01.06.2017 г.
За да използвате новите образци, трябва от меню "Базови данни - Образци на документи" да натиснете бутона "Импорт" и да изберете файла Dokum_Naredba_Bolnichni_2017.nvz

6. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма
Актуализиран е шаблонът за създаване на нови фирми, като в него са включени образците на документи съобразно новата "НАРЕДБА  за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване", в сила от 01.06.2017г. Добавени са и образци на документи "Трудови договори" и "Споразумения за трудови договори" е добавено поле за код по ЕКАТТЕ.

Бизнес Навигатор Заплати 7.23.02

1. Корекции на файла с уведомленията
Оказа се, че има разлика във функционирането на проверяващата програма на НАП и програмата, която реално приема файловете.
В резултат на това, файлове, които нормално минават през проверяващата програма, се отхвърляха от приемащата, при това без съобщението да уточнява вида на проблема.
Променено е записването на текстовия файл UTD62_2017.txt, що се отнася до затварянето на полетата за дата в кавички. Оказа се, че проверяващата програма ги приема, записани по този начин, а приемащата ги отхвърля.

2. Изчистване на код по ЕКАТТЕ
В дефиницията на местоположението е добавен бутон за изчистване на кода по ЕКАТТЕ. Това е необходимо за случаите на лица, които изпълняват служебните си задължения в повече от едно населено място - в този случай в полето "Код по ЕКАТТЕ" трябва да се попълни 00000.

3. Поле за област в населените места
В таблицата на населените места е добавена колонка за област, за да могат се различават населените места, чиито имена са дублирани, но се намират в различни области. Добавена е и колонка за вид на населеното място - град или село.

4. Местоположение в договора на лицето
В договора на лицето е добавена възможност да се избира местоположение, различно от това на поделението.
Когато е маркирана тази опция, в уведомлението по чл.62 се попълва кодът по ЕКАТТЕ от това местоположение, а не от местоположението на поделението.

Бизнес Навигатор Заплати 7.23.01

1. Програмният продукт е актуализиран съгласно промените, включващи деклариране на код по ЕКАТТЕ, влизащи в сила от 01.04.2017 г.
1.1. Добавено е ново поле код по ЕКАТТЕ
В "Базови данни - Местоположения" е добавен код по ЕКАТТЕ на населеното място. Кодът се избира от таблица на населените места.
Попълването на този код е задължително, тъй като от тук програмата го попълва автоматично при създаване на уведомления по трудовите договори.

1.2. Отразени са промените в подаването на уведомления по чл.62 от КТ.
При подаването на нови договори, които са сключени след 01.04.2017 г. програмата попълва автоматично уведомленията и съставя новия текстов файл съгласно изискванията за формат на данните след 01.04.2017 г.

1.3. За да се отговори на изискването за попълване на код по ЕКАТТЕ за старите валидни договори, за които трябва да се подадат уведомления до 30.10.2017 г.,  е разработена нова автоматична процедура.
За целта в меню "Справки - НАП и НОИ - Уведомления за трудови договори"  трябва с бутон „Добавяне“ да създадете нов празен пакет. След това в свойствата на пакета, на страница "Основни данни" е добавен нов бутон "Повторно подаване към 1.04.2017".
С натискането на този бутон автоматично се създават необходимите уведомления за всички лица с действащи договори. При това не е необходимо да коригирате тези данни, трябва да създадете текстовия файл и да го подадете.

При това е възможно да възникне проблем с кодовете по КНИД при лицата, които са назначени преди 2008 година.
При тях споразуменията към трудовите договори са създадени с данни от действащия тогава НКИД-2003, а не с валидния сега КИД-2008.
В тези споразумения са останали кодовете по НКИД-2003 и, ако уведомлението се подаде с този код, е възможно кодът да не е валиден и да се получи съобщение за грешка, или пък кодът да е валиден, но неправилен.
Затова при попълването на уведомленията програмата проверява дали в споразумението на лицето е избран КИД-2008 или НКИД-2003.
Ако е КИД-2008, попълва кода от споразумението.
Ако е НКИД-2003, попълва кода по КИД-2008 от данните на фирмата.

Моля, имайте предвид, че в този случай за дата на сключване на договора се попълва 1.04.2017 година, независимо от реалната дата на сключване. Това е специално изискване точно в този случай на повторно подаване.

1.4. Отпечатването на уведомленията на хартиен носител още не е променено спрямо новия формат. Това ще стане в следващата актуализация.

2. Обновен е шаблонът.

3. Нови формуляри за молба и заповед за отпуск
Добавени са формуляри Молба и Заповед за отпуск, разработени с дизайнера на отчети при експорт от Кадрова информация - Стр. Отсъствия.
След като се въведе отсътвието, тези формуляри се попълват автоматично с данни за датите, фиксирани в него.

Бизнес Навигатор Заплати 7.22.04

1. Корекция изчисляване при лицата на ДУК
- Неправилно се изчисляваше осигурителният доход на лица по ДУК при болнични за сметка на работодателя.
- Добавена е обработка на тип перо Начисления облагаеми - Обезщетение болнични, майчинство, сума без ДОО във връзка с новия начин на изчисляване на ваучерите за храна.

2. Годишна справка за статистиката
 - Коригирано е попълването на отпуските на лицата по допълнителен трудов договор. Досега те не се разделяха на такива при вътрешно съвместителство и при друг работодател
 - Добавено е обработване на тип перо 21 "Обезщетение по КТ (сума с ДОО)" в категорията пера Начисления облагаеми. Така се отделя изчисляването на обзщетение за уволнение на лицето от данните за заплати.
По този начин попълването на данните за тези обезщетения става с предвидения за тази цел код 3160, а не в 3150, както до сега.
За тази цел е необходимо да си дефинирате такъв тип перо и да го добавите в данните на лицето на мястото на перото от тип Фиксирана сума.
Този тип перо е разрешен за използване започвайки от 2016 година.

3. Заобикаляне на проблем с приемането на Декларация образец 1

3.1. Възникна проблем в някои случаи при приемане на всъщност правилно попълнената Декларация 1, в случаите когато на лице, което няма отработени дни през месеца, и съответно няма трудово възнаграждение, са изплатени (или получени в натура) социални разходи.
В този случай съгласно промените в КСО от 1.01.2017 върху тези разходи се внасят осигуровки. Съответно в полето "Осигурителен доход" на декл.1 се попълва базата на тези осигуровки.
Полето "Нетно възнаграждение" в този случай остава нула, което е правилно.
Обаче при приемането на такава декларация програмата на НАП дава грешка "Неправилен избор при социалните осигуровки".

3.2. В момента нормативната уредба е следната:

- Според указанията за попълване на декл.1:
"34. Нетно възнаграждение – попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване"

- Според Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване:
"Чл. 32. (5) При определяне на месечното нетно възнаграждение не се вземат предвид средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимият данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица."

Това може би влиза в противоречие с новата редакция на КСО (въпрос на тълкувание), и тази наредба може би ще бъде променена (а може би и не). Обаче не сме ние тези, които могат да я променят. Нито пък можем да предвидим какви точно ще бъдат промените.

Оказва се, че програмистите на НАП са избързали и са направили промени в приемащата програма, без да изчакат необходимите промени в нормативните актове.

Важно е да се има предвид, че евентуална промяна ще касае не само случаите, когато нетното възнаграждение е нула, но и всички случаи, при които се начисляват социални разходи.
Ако се промени тази част от наредбата, ще се промени сумата на нетното възнаграждение на всички лица - макар че техните декларации 1 са били приети без проблеми. В такъв случай ще трябва да се подават корективни декларации (ако промяната в наредбата влезе в сила със задна дата).
Също така, при промяна в изчисляването на нетното възнаграждение вероятно това ще се отрази и на изчисляването на брутното възнаграждение. А това, от своя страна, означава и промяна в изплащането на първите три дни от болничния от работодателя, както и в изплащането на отпуските.
Между впрочем, в много фирми се начисляват социални разходи независимо от това дали лицето е отсъствало или не. В този случай, ако се включат социалните разходи в брутното възнаграждение, ще се окаже че за периода на отсъствието работодателят плаща на това лице сумата за социални разходи два пъти - веднъж пряко, и втори път като част от обезщетението за отпуск или болничен.

3.3. Временно решение
Докато чакаме нормативното решение на проблема, за да избегнем затруднението при подаване на декларация 1, сме възприели следния подход:
Ако в декл.1 в полето "Осигурителен доход" е попълнена сума, по-голяма от нула, а при изчисляването на полето "Нетно възнаграждение" се получи нула, програмата попълва в това поле стойност 0.01 лева.
Програмата на НАП в момента проверява само полето да не е празно, а не за някакво точно съответствие (каквото, с оглед на гореизложеното, не може и да има), и декларацията в този вид минава проверката.

4. Нова опция "Не се облага по ДОО (от 2017г.)" за перата от тип "Начисления необлагаеми - Сума зависеща от дни" и "Начисления необлагаеми - Фиксирана сума"
Във връзка с новите начини на изчисляване на социалните разходи за 2017 г. имаше случаи на неправилно облагане на други видове начисления необлагаеми, които не са социални разпходи.
За тази цел е добавено новата опция в данните на разплащателните пера, която е валидна и може да се маркира само в перата от тип "Начисления необлагаеми - Сума зависеща от дни" и "Начисления необлагаеми - Фиксирана сума".
След като я маркирате, програмата няма за начисли осигуровки върху сумите по това перо в данните на лицата.
 
Тази опция е въведена за 2017 г. и не влияе върху изчисленията за по-стари периоди.

5. Отстранена е възможността погрешка да се генерира декларация 1 за неактивиран период.

Бизнес Навигатор Заплати 7.22.03

1. Направено е попълването на УП-2 , които включват периоди от 2017 година. При тези периоди алгоритъмът на попълване е променен заради променения формат на декларация 1.

2. В годишната справка за статистиката не се попълваха кодове 1530, 1600 и 3300.

3. При лицата на ДУК социалните разходи не се включваха в осигурителния доход.

Бизнес Навигатор Заплати 7.22.02

1. Справка за статистиката за 4-то тримесечие на 2016 г.
Коригирана е тримесечната справка за статистиката за 4-тото тримесечие на 2016 г. Направените промени са в позиция 1200 Напуснали през месеца.
Отпаднал е код 1210. в т. ч. по чл. 328 ал. 1.т. 1,2,3,4 от КТ.

2. Годишна справка за статистиката за 2016 г.
Отпаднала е цялата Част 3, кояго се отнасяше до работещите пенсионери.
Също така е премахнат код 1830 В т. ч. постъпили за първи път от образователната система.
В зависимост от годината програмата изчислява по различен начин. Има създадена нова процедура за изчисляване за 2016 г.

3. Поправено е отпечатването на годишна справка за ДОД за лица на втори трудов договор, договор за управление и самоосигуряващи се.

4. Поправено е попълването в декларация 1 на поле 34 "Нетно възнаграждение" за лица с код за вид осигурен 12 и 13.

5. Към номенклатурата на видовете доходи по граждански договор са добавени нови кодове (506 и 507).

Бизнес Навигатор Заплати 7.22.01

1. Коригирани са процентите на осигурителните вноски на някой видове осигурени лица
Коригирани са процентите на морските лица, тъй като те остават непроменени спрямо ставките за 2016 г.
Коригирани и прецизирани са процентите на осигурителните вноски и на други видове осигурени лица. Това се налага във връзка със Становище № 20-00-1 от 04.01.2017 г. относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
Моля за да актуализирате процентите, изпълнете функцията "Анализ на състоянието". След това маркирайте полето "Корекция на процентите за осигуровки и класове", и изчакайте актуализирането.
След това пуснете отново "Анализ на състоянието", трябва да не дава грешки. Така ще сте сигурни в променените проценти на осигуровките за 2017 г.

2. Изменения, свързани с НАРЕДБА № Н-8 за 2017 г.
Във връзка с измененията в НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2017 г., са направени следните изменения в програмата:

2.1. Премахнати са перата за процентите за ДОО върху социалните разходи за всички осгурени лица
В новата контролна точка "01.2017 Увеличени осигурителни вноски, МОД, ТЗПБ" са премахнати от осигурителните модели процентите на ДОО върху социални разходи. Те вече са уеднаквени с процентите върху брутното възнаграждение на лицата. Също така сумата на социалните разходи е добавена към осигурителния доход на лицата.
Отделни пера за осигуровки върху социални разходи вече не са необходими. За да ги премахнете от фишовете на лицата, при "Анализ на състоянието" трябва да маркирате "Изтрий излишните пера".
При попълването на Декларация 1 тези суми също са обединени и се попълват в едно поле - това за осигурителния доход на лицата.

2.2. Отпада вид осигурен 07
Предвид промяната в условията за придобиване право на пенсия, съответно размера на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за следователите по Закона за съдебната власт, същите се добавят в код за вид осигурено лице 24 на декларация обр. № 1 и код 07 се заличава.

2.3. Нов вид осигурен 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания
Във връзка с отмяна на разпоредбата на чл. 24 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, НОИ няма да подава данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, дни в осигуряване за лицата, на които са изплатени обезщетения от фонд “ГВРС“. В тази връзка се подават данни от НОИ само за облагаемия доход на тези лица от 1 януари 2017 г

2.4.  Ново поле "Основание за уволнението" в картона на лицето
НОИ ще  реализира нова електронна услуга -  „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО по електронен път”.  С въвеждането на тази електронна услуга от 1 юли 2017 г. се цели намаляване на административната тежест за лицата при настъпване на риск “Безработица”. С подаването на електронно заявление, за лицата ще отпадне необходимостта да посещават териториални поделения на НОИ, където да представят акт за прекратяване на правоотношението. От нормативното основание за прекратяване на правоотношението, посочено в акта, зависи както размерът, така и периодът на паричното обезщетение за безработица. С направеното предложение за въвеждане на код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. № 1 се създава възможност за получаване на тази информация от осигурителя за всички лица подлежащи на осигуряване за този риск, и които биха се възползвали от правото си на обезщетение.
Във тази връзка е добавено ново поле "Основание за уволнението" в картона на лицето, където се задава нов код за прекратяване на осигуряването. В това поле избирате от следните възможности:

- Други основания;
Когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

- По желание или със съгласие или по вина на лицето
Когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване: чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони;

2.5. Променено попълване на декларация образец 1 за 2017 година.
На страницата на НАП/Раздел Програмни продукти е публикувано описание на  Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 01.01.2017г., утвърдена със Заповед № ЗЦУ 36/ 06.01.2017г. на Изпълнителния директор на НАП. 
Файлът, с който ще се подава Декларация образец 1, ще  носи наименованието EMPL2017.TXT.
Новостите в попълването на Декл.1 са следните:
- Отпадат полетата за социални разходи
- Промяна в попълването на поле 16. Дни в осигуряване - общо, което вече е 4 знака, защото отпада попълването на Позиция 1.
- Въвежда се ново поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването, което се въвежда в картона на лицето. Това поле е необходимо относно следене на безработните лица.
 
2.6. Специално отпечатване на Декларация Образец 1- бланка 2017 г.
Във връзка с измененията и допълненията в Декларация Образец 1 “Данни за осигуреното лице” за 2017 г. е разработен нов формуляр за отпечатването й.
За да може да се използва, трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни - Режими на експортиране".  Файлът, който трябва да импортирате  е  EXPDeklaracia_Obr1_2017.NAV.
Отпечатването на Декларация Образец 1 става от меню "Справки - НАП и НОИ - Декларация обр. 1 - Редактиране - Декларация 1".
Натиснете бутона Export и изберете от менюто "Декларация Образец 1 - Образец 2017".

Бизнес Навигатор Заплати 7.21.03

1. Добавена е нова контролна точка "01.2017 Увеличени осигурителни вноски, МОД, ТЗПБ".

2. В "Базови данни - Години - Празници" е добавено ново поле "Официален празник".
Това поле трябва да е маркирано за самия празник, и трябва да не е маркирано за неработния ден понеделник или вторник, когато официалният празник се е падал в събота и/или неделя.
При попълването на календара този маркер не оказва влияние, но при изравняванията при сумирано изчисляване на работното време, ако денят не е маркиран като официален празник, за него съответно не се прилага допълнителният коефициент за работа на официални празници.

3. Файлът за импортиране на празниците за 2017 г. - Praznici-2017.NAV - е коригиран, като е маркирано новото поле "Официален празник" за съответните дни.

Бизнес Навигатор Заплати 7.21.02

1. В "Базови данни - Email акаунти" разрядността на полето "Порт" е увеличена на 5 знака.

2. В кадровата информация на лицето на страница "Болнични" са добавени бутон за експорт и филтър.
Съответно и в дизайнера на отчети е добавена нова позиция "Болнични на лицето"

3.  Специално отпечатване на "Справка за болничните листове".
За да може да се използва справката, трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни-Режими на експортиране". Файлът, който трябва да импортирате е EXPSpisak_Bolnichni.NAV.
Отпечатването на справката става от кадровата информация за конкретното лице - страница “Болнични”.
Натиснете бутон Export и изберете от менюто "Списък на болничните листове".

4.  Форматиран експорт към MS Excel на "Справка за болнични листове".
Разработена е "Справка за болнични листове" с форматиран експорт в Ексел. За да я използвате, трябва първо от "Базови данни - Режими на експортиране" да импортирате файла  EXP_spisak_bolnichni_Eksel.NAV.
Отпечатването на справката става от кадровата информация за конкретното лице - страница “Болнични”. Натиснете бутон Export и изберете от менюто "Експорт в Ексел - Списък с болнични".
Следва експортиране в предварително форматиран образец на справката.

5. Файл за импортиране на празниците за 2017 г. - Praznici-2017.NAV

Бизнес Навигатор Заплати 7.21.01

1. Коригирано е попълването на флага за промяна на банкова сметка при подаване на болнични, приложение 10 и 11, по електронен път.
Това се налага поради промяна в алгоритмите за проверка на програмата на НОИ (макар че формалните спецификации не са променени).
Когато не е маркирано, че се подава информация за променена банкова сметка, във флага, който показва дали банковата сметка е в чужда банка, се поставя стойност 9 ("не е избрано"). Досега се поставяше 0.

2. Обновена е таблицата на длъжностите по НКПД-2011.

3. Добавена е поддръжка на SSL (криптографски протокол, Secure Sockets Layer) при изпращане на фишове по имейла.
Съответно в дефиницията на профила в "Базови данни - Email адреси" е добавена отметка "Изисква SSL".
Такава поддръжка се изисква, ако изпращате имейлите през обществен мейл сървър като наприме gmail. Могат да я изискват и някои фирмени мейл сървъри с повишено ниво на сигурност.

Впрочем, конкретно при gmail изпращането през външно приложение по подразбиране е забранено. Трябва специално да влезете във вашия профил и да го разрешите. Как става това вижте например тук:
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en
Вероятно ще е най-добре да си създадете отделен профил само за това изпращане.

Подобни особености може да има и при останалите обществени мейл сървъри (при това различни за всеки сървър). Моля, за информация относно необходимите настройки се обърнете към справочната страница на самия сървър.

При изпращането на имейлите е премахната опцията "Запиши съобщенията в RUN.LOG". Вместо това, ако при изпращането е имало грешки, накрая се показва списък с всички грешки, заедно с информация за кои кодове на лицата и съответните им имейл адреси се отнасят тези грешки.

4. В декларация 1 е коригирано попълването на първата позиция в поле 16 "Дни в осигуряване - общо" в случая, когато лице на СОРВ е постъпило през месеца.
 
5. В авансовата ведомост е добавена възможност за сортиране в долната половина на екрана.

Последно обновяване 22.12.2017 г.

НОВОСТИ
Версия 7.26
Нова контролна точка "01.2018 Увеличени осигуровки, МОД, МРЗ, ТЗПБ"
Версия 7.25
Промяна в попълването на брутното възнаграждение в декларация 1
Версия 7.24
Промени във файловете за болнични
Добавени позиции в ЕКАТТЕ
Нови образци на трудови договори и споразумения
Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични
Обновено е отпечатване на Приложение 9.
Обновено е отпечатването на Придружителното писмо.
Корекция в нетното и в брутното възнаграждение в Декларация 1 за НАП
Версия 7.23
Промени в подаването на уведомления по чл.62 от КТ
Версия 7.22
Декларация образец 1 за 2017 година
Коригирани са процентите на осигурителните вноски на някой видове осигурени лица
Годишна справка за статистиката за 2016 г.
Справка за статистиката за 4-то тримесечие на 2016 г
Попълване на УП-2 , които включват периоди от 2017 година.
Версия 7.21
Поддръжка на SSL при изпращане на фишове по имейла
 Обновена е таблицата на длъжностите по НКПД-2011
Коригирано е попълването на приложение 10 и 11
Справка за болнични листове
Празниците за 2017 г.
Нова контролна точка за 2017 г.


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]