Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор Заплати 7.36.03


Navz736_03.exe32 MB

1. Допълнително поле в споразуменията по трудов договор
В споразуменията па трудов договор е добавено допълнително поле за маркиране "По чл. 121 ал.1 т.1. от КТ".
Това поле е активно само ако типът на документа е Допълнително споразумение.
При маркирано поле при попълване на Уведомление по чл. 62 програмата автоматично попълва с код 18 основанието за сключване на трудовия договор.
Това се налага поради новите промени при попълването на уведомленията по чл. 62 от КТ, и съгл. новите инструкции на НАП относно това попълване. 

2. Печат на уведомленията по трудови договори
Променено е отпечатването на на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда съгласно измененията в НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда,
публикувани в бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 1.03.2021 г.
В отпечатването е включено допълнителното поле "Основание за прекратяване на ТД".

3. Служебна бележка по чл. 45 ал.5 от ЗДДФЛ
Актуализирано е отпечатването на Служебната бележка чл. 45 ал.5 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и/или наем.
Можете да я извикате от меню Заплати - Годишни справки ДОД - Годишна справка за хонорарите, посредством втория бутон за отпечатване (сивия принтер) с надпис:
- Служебната бележка чл. 45 ал.5. от ЗДДФЛ.

4. Специално отпечатване на Декларация Образец 1- бланка 2021 г.

Разработен е нов формуляр за отпечатването на  Декларация Образец 1 “Данни за осигуреното лице” за 2021 г.  За да се използва формулярът, трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни - Режими на експортиране".  Файлът, който трябва да импортирате  е  EXPDeklaracia_Obr1_2021.NAV.
Отпечатването на Декларация Образец 1 става от меню "Справки - НАП и НОИ - Декларация обр. 1 - Редактиране - Декларация 1.
Натиснете бутона Export и изберете от менюто " Декларация Образец 1 - Образец 2021".
Актуализиран е шаблона за създаване на нова фирма, като в него е включен и формуляра за отпечатване на  Декларация Образец 1 “Данни за осигуреното лице” за 2021 г.

5. Нова справка "Персонални данни" с брой лица
Добавена е нов експорт в MS EXcel на справката  меню Справки - Информация за персонала, включваща броя деца, за които родителите ползват данъчно облекчение при годишното изравняване на ДОД.
В справката има допълнителна колона за броя на децата инвалиди.

5.1. Импорт на режима на експортиране
За да използвате този формуляр, първо трябва да импортирате дефиницията на режима на експортиране.
Импорта става от меню "Базови данни" - "Режими на експортиране" посредством бетон "Импорт".
Трябва да импортирате файла:
  EXPInfoPersonal-deca.NAV.

5.2. Използване на справката
Използването на справката е от меню "Справки"- "Информация за персонала" - бутон Export.
Посочва се позиция "Персонални справки - Експорт в Ексел".
Актуализиран е шаблонът за създаване на нова фирма, като в него е включена и новата справка за персонални данни по лица с включен брой деца.

6. Длъжности за 2021
Попълнени са липсващи длъжности за 2021 г.

7. Обновен Help
Обновена е Помощта - основното описание и това на програмата за телебанкиране.
Новите Help файлове са със същото наименование и могат да се извикат и извън програмата

Бизнес Навигатор Заплати 7.36.02

Navz736_02.exe31MB
1. Изменения в уведомленията по трудови договори
Отразени са измененията в НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, публикувани в бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 1.03.2021 г.

1.1. Допълнително поле "Основание за прекратяване на ТД"
Добавено е допълнително поле за отразяване на основанието за прекратяване на трудовите договори съгл. новите инструкции.
Задаването на основанието става в данните на договора на лицето, в меню Кадрова информация - на страница Договори.
Основанията за прекратяване се избират от  списък, в който има и подробен коментар за сътоветния член от нормативния документ на това основание.

1.2. Нов формат на файла за подаване на уведомленията по трудови договори
Съгласно новите нормативни изисквания е променен формата на файла за подаване на данните за уведомленията по трудовите договори.
След инсталиране на тази версия трябва да създадете нов пакет с уведомления, от който да се състави файл с новия формат за 2021 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.36.01

Navz736_01.exe31MB
ВНИМАНИЕ! Конверсия на данни!
Моля след инсталиране на тази версия, преди да стартирате програмата, да направите архив на вашите данни.
След влизане във фирма ще започне конверсията на данни на файла noidata.tps.
Изчакайте процесът да свърши.
След това излезте от програмата и влезте отново, за да се заредят коректните данни.

1. Нов формат на файла за Декларация 1 за 2021 г.
Отразени са измененията в попълването на Декларация 1 и във формата на файла, който се подава в НАП, съгл.:
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и
съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица        
Oбн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.
Промените касаят попълването на полето за сумирано работно време, което е с променена дължина.
Затова задължително трябва да съставите нова Декларация 1 с тази версия, и да я попълните с бутона "Автоматично попълване".
Новият формат на файла тествайте с програмата на НАП преди да подадете вашите данни. 

2. Списък с нови длъжности за 2021 г.
 Добавени са 9 бр. нови длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите съгл.
ЗАПОВЕД № РД-01-105 от 23.12.2020 г. на Министерството на труда и социалната политика

3. Нова контролна точка за 2021 година
Добавена е нова контролна точка за обработка на данните за 2021 г. с наименовение „01.2021 Контролна точка за 2021 г.“
      
3.1. Промени в осигурителния доход за 2021 г. съгл. ЗБДОО за 2021 г.
Отразени са промените в осигурителния доход съгл. ЗБДОО за 2021 г. , като са приложени измененията съгл. чл. 9. ЗБДОО за 2021 г.
Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:
   1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение №1;
   2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 650 лв.;
   3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв.;
   4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв.
- Съгл. чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. - 380 лв.
- Съгл. чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение №2."

3.2. По ЗБНЗОК
   "Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2020 г. е 8 на сто."

3.3. Страница МРЗ в меню Базови данни - Периоди
На страница "МРЗ" се показват данните за минималната работна заплата, минималния и максималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, земедлски производители, както и за обезщетенията за гледане на дете.
Минималната работна заплата зза 2021 г. е 650 лв.
Моля да имате предвид, че измененията в базовите данни се копират в данните на периода, на страница МРЗ, в момента на активирането му.
Ако м.01.2021 г. вече е бил активиран, трябва да коригирате ръчно данните в меню Базови данни - Периоди - Страница МРЗ.
Можете да сравните данните от таблицата във файл MRZ-2021.doc

4.  Файл за импортиране на празниците за 2021 г.
За да актуализирате празниците и неработните дни за 2021 година, моля направете следното:
   - отворете "Базови данни - Години"
   - изберете 2021 г.
   - на страница "Празници" натиснете бутона "Импорт"
   - импортирайте файла Praznici-2021.NAV.

5. Актуализиран шаблон при създаване на нова фирма
Актуализиран е шаблонът при създаване на нова фирма с данните за 2021 г.

Бизнес Навигатор Заплати 7.35.01

1. Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.
Във връзка с извънредната ситуация, и необходимостта за много от нашите клиенти да работят от вкъщи за по-дълъг период, въведохме възможност за безплатно използване на програмата.
Това може да стане по следните начини:

1.1. Копирате цялата папка NAVZAPL на отделния компютър. Инсталирате програмата отгоре в същата папка.
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.

1.2. Инсталирате програмата на отделния компютър и деархивирате всички фирми от пълен архив
Програмата ще работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място.

1.3. Инсталирате програмата на отделния компютър и отделна фирмаот частичен архив
Програмата ще работи като многофирмена версия с файлов достъп.
Ако искате програмата да работи със същите лицензни права, които имате на лицензираното си работно място, трябва допълнително да копирате файла Temp3.dat от папка NAVZAPL на лицензираното работно място в папка NAVZAPL на отделния компютър.

И в трите случая на отделния компютър няма да има нужда да стартирате лиценза.
Ако погрешка стартирате лиценза, той ще даде съобщение за грешка. Просто игнорирайте това съобщение.

Последно обновяване 9.03.2021 г.

НОВОСТИ
Версия 7.36
Допълнително поле в споразуменията по трудов договор
Нови формуляри на документи за 2021 г.
 Обновен Help и щаблони
Изменения в уведомленията по трудови договори
Нов формат на файла за подаване на уведомленията по трудови договори
Нов формат на файла за Декларация 1 за 2021 г.
Нови длъжности
по НКПД за 2021 г.
Нова контролна точка за 2021 г
Файл за импорт на празници за 2021г.
Актуализиран шаблон при създаване на нова фирма
Версия 7.35
Безплатно използване на програмата до 1.12.2020 г.
Версия 7.34
 Нова контролна точка от 1.07.2020 година
  Генериране и редактиране в таблица на Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ
Версия 7.33
 Нова контролна точка за 2020 година
 Файл за импортиране на празниците за 2020 г.
 Нов формуляр за Сметка за изплатени суми
 Нова форма за „СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения"
 Нови длъжности и длъжности с променени наименования
 Генериране на файл за подаване на справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ по електронен път
 Генериране на файл за подаване на справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ по електронен път


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]