Меню

Download

Актуализации


 

Бизнес Навигатор версия 7.13.02

Nav713_02.exe55 MB
1. Променено е генерирането на XML файлове за подаване на еАДД към агенция "Митници", съгласно променените спецификации, публикувани на 1.07.2015.
Добавени са нови полета, променени са правилата за попълване на някои стари такива, а за трети е променен форматът.
Не е нужно да се превъвеждат вече въведените документи.

2. Променено е генерирането на декларациите по ЗАДС, съгласно променените спецификации, публикувани на 1.07.2015.
Добавени са нови полета, премахнати са някои стари, а за трети е променен форматът.
Не е нужно преди генерирането на декларациите да се превъвеждат вече въведените документи, нито да се извършва деактивиране на периода.

3. В дефицията на типа документ, на страница "Акцизи", е добавено ново поле "Вид документ за дневника по ЗАДС".
Преди да генерирате нова декларация по ЗАДС е необходимо да попълните това поле за всички типове документи, които участват в дневника по ЗАДС.
Ако при генерирането на декларацията се окаже, че за някой тип документ полето не е попълнено, програмата извежда предупреждение.
Ако се налага за някой документ полето "Вид документ за дневника по ЗАДС" да е различно от това при останалите документи от същия тип, копирайте типа документ под ново име, и използвайте новия тип документ.

4. В номенклатурната позиция, на страница акцизи, са добавени нови полета:
- Вместимост на потребителската опаковка, различна от коефициента на мерната единица. Ако този чекбокс не е маркиран, вместимостта на потребителската опаковка се взема от коефициента на мерната единица. В противен случай, се взема от полето "Вместимост на потребителската опаковка".
- Вместимост на потребителската опаковка. Ако предходният чекбокс не е маркиран, вместимостта на потребителската опаковка се взема от това поле.
- Не изисква вместимост на потребителската опаковка. Ако този чекбокс е маркиран, в декларацията по ЗАДС не се попълват полетата "Вместимост на потребителската опаковка" и "Брой потребителски опаковки".

5. Допълнени и коригирани са различните номенклатури, които се използват при попълване на декларациите по ЗАДС.

Бизнес Навигатор версия 7.12.02

Nav712_02.exe55 MB
1. В декларациите по ЗАДС е коригирано попълването на колонките "Налично количество за съответния ден" и "Количество, което следва да има в края на деня" в секция "Постъпили" на страница "Инвентаризации".

2. В дизайнера на е-фактури е добавена възможност в един XML файл да се записват много документи

2.1. В дефиницията на режима, на страница "Общи данни", е добавена нова опция "Всички документи се записват в един XML файл".
Ако маркираме тази опция, БН ще генерира общ XML файл за всички експортирани документи.

2.2. В дефиницията на елемента е добавен маркер "Глобален хедер"
Когато няколко документа ще се записват в общ XML файл, трябва да имаме глобален хедер. В противен случай всеки документ ще генерира по един таг от първо ниво, а съгласно XML стандарта е допустимо да има само един таг от първо ниво.
Маркерът "Глобален хедер" има смисъл да се сложи само на елемента от първо ниво. Ако е сложен този маркер на елемент от по-високо ниво, той няма да се взема предвид.
Можем да имаме само един елемент от първо ниво с маркер "Глобален хедер". Ако включим повече от един елемент с такъв маркер, само първият от тях ще се обработи.
Цялата подчинена структура на елемента "Глобален хедер" ще се включи като обгръщаща на съвкупността от всички документи.

2.3. Използване
За да експортираме много документи наведнъж, трябва да влезем в "Отчети - Опис на документите", да маркираме необходимите документи, и да натиснем бутона "Export DBF".
Предварително можем да използваме филтъра, за да отделим само документите от един тип, или от една папка, или за интервал от дата до дата и т.н.
Моля, имайте предвид, че ако не сме маркирали документи, нищо няма да се експортира.
За да се превърнат експортираните DBF файлове в XML, трябва да извикаме дизайнера на е-фактури Nvefact.exe като външна програма.
Удобно е да оформим това извикване като BAT файл, и да изведем този BAT файл като иконка за бързо стартиране.
Например
nvefact.exe Efaktura
като параметърът е името на режима, който ще се използва за генириране на XML файла.

Бизнес Навигатор версия 7.12.01

Nav712_01.exe55 MB
1. Във връзка с промени в изискванията за подаване на файловете по ЗАДС, е коригирана мерната единица, в която се попълват началното и крайното количество в инвентаризационния опис на декларацията по ЗАДС.
Началното и крайното количество излизаха в мерните единици, в които се води партидата в съответния склад, а не в мерната единица, в която се отчита съответният артикул по ЗАДС.
Няма нужда да се коригира нещо по данните, достатъчно е само да се пусне отново попълването на отчета по ЗАДС.

2. Променено е съдържанието на колоната "Име на сметката" в синтетичните журнали. Когато основната сметка е персонална сметка на клиент или доставчик, се попълва името на клиента или доставчика, следвано в скоби от името на сборната сметка.
Това се отнася само до показването на журналите на екран, отпечатването не е променено.

3. При обединяването на дневници по ДДС на фирми с клонове колоната за обратно начисляване не се обединяваше.

4. В дизайнера на входни филтри, при добавяне на нов сценарий за автоматичен импорт, кодът на сценария винаги се инициализираше като 0.

5. В дизайнера на е-фактури не работеше скролирането в списъка на типовете е-фактури.

6. В дефиницията на партидата не винаги се виждаше полето за максимален запас.

7. При разместване на признаците в аналитичност с повече от един признак, след края на операцията партидите се маркираха като неактивни.

8. При създаване на фирма на базата на стара фирма (а не на шаблон) в новата фирма се прехвърляха всички записи от CRM-а.

9. При отпечатване на "–Протокол за КО" текстът "Данък, за който възниква право на данъчен кредит" е заменен с "Частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, който става изискуем".

10. При автоматичния импорт, ако текстовият файл съдържа определен тип грешки (например ненамерен тип на документа), съобщението за грешка се показваше на екран, вместо да се запише в историята на импорта.
Този тип грешки би трябвало да е отстранен още при тестването на филтъра и да не се появява при автоматичния импорт. За всеки случай обаче, вече и в тези случаи съобщението за грешка се записва в историята и не се показва на екран.

11. В справката "Следене на разплащанията - За един контрагент по периоди" в някои случаи таблицата с отворените позиции оставаше празна.

Бизнес Навигатор версия 7.11.02

Nav711_02.exe56 MB
1. Маркиране на клиентите като неактивни
Добавена е възможност даден клиент да бъде маркиран като неактивен. Целта е да се облекчи работата със списъка на клиентите, например при избор на клиент при въвеждането на документи.
Клиентите, които по една или друга причина не се очаква да участват в бъдещи сделки (например фирмата е закрита и т.н.), могат да бъдат маркирани като неактивни и да не се показват в списъка.
За да маркираме клиента като неактивен, трябва да го изберем в списъка, на натиснем бутона "Редактиране", да сложим отметка в полето "Неактивен", и да потвърдим с "OK".
Над списъка има отметка "Покажи неактивните", която позволява да покажем пълния списък, включително с клиентите, които са маркирани като неактивни.
Най-отдясно в списъка е включена отметка, която показва неактивното състояние на съответния запис.

Маркирането на клиента като неактивен не влияе на попълването на справките.
Първо, макар че сме го маркирали като невалиден с оглед на бъдещите въвеждания, това не пречи клиентът да има салдо и неприключени отворени позиции.
Второ, няма пречка все пак да въведем нов документ с този клиент, като използваме отметката "Покажи неактивните".
Можем обаче да използваме дизайнера на документи, за да дефинираме нови справки, в които неактивните клиенти да не участват или да се обработват по различен начин.

2. Маркиране на доставчиците като неактивни
Добавена е възможност даден доставчик да бъде маркиран като неактивен. Целта е да се облекчи работата със списъка на доставчиците, например при избор на доставчик при въвеждането на документи.
Доставчиците, които по една или друга причина не се очаква да участват в бъдещи сделки (например фирмата е закрита и т.н.), могат да бъдат маркирани като неактивни и да не се показват в списъка.
За да маркираме доставчика като неактивен, трябва да го изберем в списъка, на натиснем бутона "Редактиране", да сложим отметка в полето "Неактивен", и да потвърдим с "OK".
Над списъка има отметка "Покажи неактивните", която позволява да покажем пълния списък, включително с доставчиците, които са маркирани като неактивни.
Най-отдясно в списъка е включена отметка, която показва неактивното състояние на съответния запис.

Маркирането на доставчика като неактивен не влияе на попълването на справките.
Първо, макар че сме го маркирали като невалиден с оглед на бъдещите въвеждания, това не пречи доставчикът да има салдо и неприключени отворени позиции.
Второ, няма пречка все пак да въведем нов документ с този доставчик, като използваме отметката "Покажи неактивните".
Можем обаче да използваме дизайнера на документи, за да дефинираме нови справки, в които неактивните доставчици да не участват или да се обработват по различен начин.

3. Маркиране на партидите като неактивни
Добавена е възможност дадена партида да бъде маркирана като неактивна. Целта е да се облекчи работата със списъка на партидите, например при избор на партида при въвеждането на документи.
Партидите, които по една или друга причина не се очаква да участват в бъдещи операции (например артикулът вече не се произвежда, МОЛ е напуснал фирмата, банковата сметка е закрита и т.н.), могат да бъдат маркирани като неактивни и да не се показват в списъка.
За да маркираме партидата като неактивна, трябва да я изберем в списъка, на натиснем бутона "Редактиране", да сложим отметка в полето "Неактивна", и да потвърдим с "OK".
Над списъка има отметка "Покажи неактивните", която позволява да покажем пълния списък, включително с партидите, които са маркирани като неактивни.
Ако в списъка сме избрали страница "Всички", тогава отметката "Покажи неактивните" няма значение.
Най-отдясно в списъка е включена отметка, която показва неактивното състояние на съответния запис.

Маркирането на партидата като неактивна не влияе на попълването на справките.
Първо, макар че сме я маркирали като невалиден с оглед на бъдещите въвеждания, това не пречи партидата да има салдо.
Второ, няма пречка все пак да въведем нов документ с тази партида, като използваме отметката "Покажи неактивните".
Можем обаче да използваме дизайнера на документи, за да дефинираме нови справки, в които неактивните партиди да не участват или да се обработват по различен начин.

Бизнес Навигатор версия 7.11.01

1. Комбинирана номенклатура за 2014 година.

2. Инвентаризационни описи в декларацията по ЗАДС.
Добавен е раздел "Инвентаризации" в декларациите по ЗАДС, като във връзка с това е променено и попълването на фири и липси в декларацията.

2.1. Настройки на данъчния склад.
За да използваме новата функция, трябва да променим настройките на данъчния склад в "Базови данни - Сметкоплан данъчни складове".

2.1.1. В дефиницията на склада, на страница "Общи данни" е добавена нова опция "В акцизната декларация на този склад да се включва раздел за инвентаризации".
За да разрешите попълването на раздела "Инвентаризации", трябва да маркирате тази опция. Не за всички данъчни складове се изисква попълване на този раздел, така че е добре първо да уточните трябва или не не трябва да се попълва той в конкретния случай.

2.1.2. На страница "Фири и липси" са добавени две нови сметки:
  - Сметка липси от транспорт
  - Сметка липси от съхранение

2.2. Местонахождение и вид на съда за съхранение
В инвентаризационния опис се изисква разбивка на наличностите от всеки артикул по местонахождение и вид на съда за съхранение.
За улесняване на въвеждането, е дадена възможност тези параметри да се въвеждат на две нива: в номенклатурната позиция или в партидата.

2.2.1. Въвеждане в номенклатурната позиция
За въвеждане в номенклатурната позиция трябва да отворим "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни позиции".
Отляво избираме съответната номенклатура, напр."Алкохолни напитки", и отдясно отваряме съответната номенклатурна позиция.
На страница "Акцизи" са добавени две нови полета: "Вид на съда за съхранение" и "Местоположение на съда за съхранение".
Трябва да кликнем на полето и да изберем необходимия ред от падащия списък.
Тези списъци са фиксирани в публикуваната от агенция "Митници" документация, и не е допустимо да добавяме нови позиции в тях.

2.2.2. Въвеждане в партидата
За въвеждане в партидата трябва да отворим "Базови данни - Сметкоплан - Партиди".
Отгоре избираме сметка, която трябва да е включена в списъка със сметки на данъчния склад.
Отдолу отваряме партидата, и попълваме полетата "Вид на съда за съхранение" и "Местоположение на съда за съхранение".

2.2.3. Използване на информацията за местонахождение и вид на съда за съхранение.
При попълване на акцизната декларация програмата първо проверява дали са попълнени съответните полета в партидата и ги взема оттам.
Ако в партидата полетата не са попълнени, програмата ги взема от номенклатурната позиция.
Ако и в номенклатурната позиция тези полета не са попълнени, се генерира съобщение за грешка.

Очевидно, по-удобно е да задаваме местонахождението и вида на съда за съхранение в номенклатурната позиция.
Но, ако за един артикул част от количествата се съхраняват в един вид съд, а част в друг, тогава трябва да ги заведем като отделни партиди и да попълним различни видове съд в различните партиди.
Ако тези параметри се задават в партидата, е много важно да зададем еднакви параметри и в сметката за склад, и в сметката за продажби.

Добре е да вземем предвид, че в инвентаризационния опис се включват само тези артикули, за които в съответния период има движения.
Затова, ако имаме стари артикули, които вече не са актуални, можем за тях да не попълваме "Вид на съда за съхранение" и "Местоположение на съда за съхранение".

2.3. Вид транспорт и вид на съда за транспортиране.
В инвентаризационния опис се изисква описание на извежданите количества от всеки артикул по вид транспорт и вид на съда за транспортиране.
За улесняване на въвеждането, е дадена възможност тези параметри да се въвеждат на две нива: в типа документ или в конкретния документ.

2.3.1. Въвеждане в типа документ
Трябва от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" да отворим съответния тип документ, и на страница "Акцизи" да попълним полетата "Вид съд за транспортиране" и "Вид транспорт".
Списъците са фиксирани в публикуваната от агенция "Митници" документация, и не е допустимо да добавяме нови позиции в тях.

2.3.2. Въвеждане в документа
В документа, на страница "Други данни - Акцизи" трябва да попълним полетата "Вид съд за транспортиране" и "Вид транспорт".

2.3.3. Използване на информацията за вид транспорт и вид на съда за транспортиране.
При попълване на акцизната декларация програмата първо проверява дали са попълнени съответните полета в документа и ги взема оттам.
Ако в документа полетата не са попълнени, програмата ги взема от типа документ.
Ако и в типа документ тези полета не са попълнени, се генерира съобщение за грешка.

Очевидно, по-удобно е да задаваме вида транспорт и вида на съда за транспортиране в типа документ. За целта трябва да си създадем различни типове документ за различните случаи.
Но за случаи, които се срещат по-рядко, можем да не създаваме нов тип документ, а да променим полетата в самия документ.
Моля, имайте предвид, че в този случай не е нужно да превъвеждаме документа. Достатъчно е да го деактивираме, да променим двете полета, и да осчетоводим отново.

2.4. Попълване на декларацията.
Преди да пристъпим към попълване на декларацията е необходимо да изпълним стъпките от точки 2.1, 2.2 и 2.3. В противен случай ще получим съобщение за грешки.
Съобщението се извежда като общ списък.
Ако получим съобщение за грешки, трябва да се върнем и да попълним липсващата информация в цитираните в съобщението номенклатурни позиции, партиди, документи и типове документи.
След това трябва да изтрием грешно попълнената декларация, и да добавим и попълним нова декларация.

Последно обновяване 13.07.2015

НОВОСТИ
Версия 7.13
Променено е генерирането на XML файлове за подаване на еАДД
Променено е генерирането на декларациите по ЗАДС
Допълнени и коригирани са номенклатуритe, свързани със ЗАДС


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]