Меню

Download

Актуализации


 

Бизнес Навигатор версия 7.14.02

Nav714_02.exe55 MB
Отразени са забележките, които възникнаха след публикуването на версия 7.14.01 :

1. В настройките на имейл акаунтите не можеше да се избере тип на аутентикацията "Gmail"

2. Когато в "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване - Документи" се избере "Подпис на съставителя - Отдясно", името и шифърът на съставителя оставаха отляво.

Бизнес Навигатор версия 7.14.01

Nav714_01.exe55 MB
Новото в тази версия е изпращане на документи по имейл като прикачен .PDF файл. Така можете да изпращате електронни фактури до вашите клиенти, както и оферти, проформа фактури и други търговски документи, а също и платежни документи към вашите доставчици, както и поръчки, заявки и др.

Изпращането на имейли с прикачен файл на документ става автоматично от програмата, като след екрана на PrintPreview на документа се показва екран за изпращане на имейла. PDF файлът се създава автоматично и се записва в съответната директория, указана на екрана за изпращане. От този екран с натискане на един бутон веднага можете да изпратите имейла с писмото към контрагента и с прикачения документ.

Необходими са следните предварителни настройки в базата данни, които ще опишем подробно стъпка по стъпка.

1. Настойка на Email адресите за изпращане
Настройката на Email адресите на изпращача става в меню Базови данни - Фирмени данни - Email акаунти. Еmail акаунтите се задават като списък, като след това в шаблона за изпращане на документи по имейл се избира от кой акаунт да бъде изпратен. Така можете да изпращате различните типове документи от различни акаунти.
За всеки Email акаунт се попълва същата информация, която попълваме, когато настройваме Email акаунт в Oulook Express или Windows Mail.

Входните полета са следните:
    - Код;
    - Име;
    - Потребителско име;
    - Организация;
    - Еmail адрес;
    - Сървър за изпращане (SMTP);
    - Парола;
    - Порт - по подразбиране се попълва 25.

Следват полетата за избор на аутентикация, които се попълват в зависимост от изискванията на използвания mail-сървър, като се избира от следните възможности:
    - Off - маркирано е по подразбиране;
    - CRAM;
    - Login;
    - Plain;
    - Gmail;

В карето "Приемане" има допълнително следните полета:
    - Сървър за приемане (POP3);
    - Потребителско име;
    - Парола;
    - Порт - по подразбиране се попълва 110.
Списъкът с Email акаунти се използва при шаблоните за изпращане на документи по имейл.

2. Дефиниране на email адреси на получателя
Email адресите на получателя се задават в данните на контрагентите, клиенти или доставчици, и се използват директно от там. Данните им се попълват на страница "Адрес", в полето "Email адрес".
Дължината на това поле е до 100 символа, така че в него можете да зададете повече от един адрес на получател, като ги разделите с точка и запетая (;). Може да се поддържа и синтаксисът с < >.

3. Дефиниране на шаблон за изпращане на имейл
Шаблоните за изпращане на имейли се дефинират в меню Базови данни - Основни дефиниции - Шаблони за изпращане на документи по имейл. Създадените тук шаблони след това се избират в съответния тип документ и се генерират автоматично от програмата при избор на функцията за отпечатване и разглеждане на екран на документа.
Шаблонът съдържа следните полета:
    - Код;
    - Название;
    - Заглавие;
    - От адрес;
    - Придружителен текст.
    - След записването на файла, отвори в PDF ридер
Можем например да настроим PDF файлът автоматично да се отваря за тези документи, които смятаме да подпишем с електронен подпис, напр.фактури, и да не се отваря за тези документи, които няма нужда да подписваме - напр. оферти, проформи или платежни нареждания.

В дясната страна на екрана е показана таблица със "Стойности за заместване", които могат да се попълват в заглавието и в текста на имейлa. Тези стойности показват полетата от базата данни, които могат да се избират за попълване в имейлa. Полетата се включват по същия начин, както когато се използват в дизайнера на документи, като имената им се заграждат в квадратни скоби. Могат да се задават и формули за тяхната обработка.

Моля да имате предвид, че от таблица "Стойности за заместване" можете да копирате името на полето с еднократно кликване на мишката, след което то се записва в паметта. След това го поставете в текста на писмото с комбинацията от клавиши Ctrl+V.

Ето един примерен текст на шаблон за изпращане на документи по имейл:
------------------------------------------
Уважаеми господа,
Изпращам ви приложена фактура № [DOC:NUMBER]/[FORMAT(DOC:DATE,@D06.)]
за [DOC:TEXT].

Поздрави
А. Атанасов
Изп. Директор
[MAN:NAME1]
[MAN:ZIP], [MAN:CITY]
---------------------------------------
При зададена неправилна стойност или формула програмата ще издаде съобщение за грешка при отваряне на екрана за изпращане на документа по имейл.

4. Настройка на типа документ
Настройката на типа документ става в меню Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи. На страница "Отпечатване" са добавени следните полета:
    - Изпращане по имейл като PDF файл - чек бокс за маркиране;
    - Шаблон за имейл - избира се от списъка с шаблони, които предварително са дефинирани.

5. Изпращане на документ по е-мейл
Няма специално меню за изпращане на документи по е-мейл. Това става от основния работен екран. Извикваме документа за отпечатване, като тази функция работи както за стандартното отпечатване на документи, така и за специалното отпечатване през дизайнера на документи.

Натискаме бутон за отпечатване, документът се показва на PrintPreview. За по-голямо удобство може да изключим опцията за избор на принтер. Това става, след като излезем от фирмите, от меню Система - Настройки, на страница Печат, изключваме маркера пред полето "Диалог за настройки преди печат".

Разглеждаме документа, по желание можем и да го разпечатаме. Ако в типа документ е маркирано "Изпращане по имейл като PDF файл", то в този момент PDF файлът се създава автоматично.
Ако в шаблона е маркирано "След записването на файла, отвори в PDF ридер", файлът автоматично се отваря в този PDF-ридер, който в Windows-а е избран като програма по падразбиране за отваряне на PDF файлове.
Ако въпросната опция не е маркирана, PrintPreview се отваря и PDF файлът се създава, но без да се показва.
Ако искаме да го разгледаме, можем да натиснем бутона "PDF" и той ще се отвори.
След като затворим PDF файла, програмата остава в PrintPreview. 

След като излезем от PrintPreview, се появява екранът за изпращане на имейл. В него се виждат следните полета:
    - Код;
    - Код на документа;
    - Шаблон;
    - Код на сметката - 2 за клиент, 3 за доставчик;
    - Контрагент - показва код на клиента и име;
    - Изпратен - дата, час;
    - До адрес;
    - От адрес;
    - Заглавие;
    - Прикачен файл;
    - Придружителен текст.

PDF файлът се създава в папката NAV, в поддиректория:
NAV\MANDxxx\DocPdf\yyyy\mm\

Записването на файловете се извършва не по дни, а по месеци. Експортът отива винаги там, независимо дали файлът ще се изпраща или не.
В този файл може да се влезе, за да се подпише с електронен подпис, преди да се изпрати. За целта трябва рийдърът, който се използва, да позволява подписване, напр. платеният Adobe Acrobat.

Данните на този екран могат да се редактират преди изпращане, като напр. да се добави допълнителен имейл адрес за изпращане, да се коригира текста на писмото или заглавието. За да се избегнат проблеми с кирилицата, които са различни при различните имейл клиенти, както и при четене на имейлите в сайтовете на различните публични доставчици на имейл услуги (напр. Gmail, abv.bg и др.), програмата конвертира заглавието на писмото на латиница.

От този екран може да се излезе или с бутон Изпращане, или с Отказ.

Ако се изпрати писмото, то автоматично заминава за получателя, и може да се види в справката за изпратените имейли. Програмата автоматично попълва дата и час на изпращане.

Ако при изпращането на имейла възникне проблем, се извежда съобщение за грешка. В такъв случай можем да опитаме да изпратим имейла повторно, като преди изпращането маркираме "Запиши съобщенията от Smtp протокола в Run.log". Цялата комуникация с Smtp сървъра ще се запише в папка NAV във файл с име Run1.log , Run2.log и т.н. За анализ на съдържанието на този файл е добре да се обърнем към съответния интернет провайдер. Важно е да знаем, че ако възникне такъв проблем, той не е в Бизнес Навигатор. Обикновено са настройки на имейл сървъра, или права на достъп на съотвентия имейл акаунт.

За тези, които желаят самостоятелно да анализират файла Run.log, може да препоръчаме например следните указания:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/155455

6. Справка за изпратените е-мейли
Справката за изпратените имейли се вижда в меню "Отчети -Изпратени по email документи".
Екрана на справката е разделен на 3 страници, в които информацията се показва по различен начин:
    - По контрагенти;
    - По дата;
    - По ред на създаването.

На страница "По контрагенти" трябва първо да изберем вида на контрагента - клиент или доставчик, а след това и самия контрагент. При избор на конкретен контрагент можем с кликване върху заглавието на колоната да подредим сортирането на контрагентите по код или по име. При това можем да използваме полето "Търси" в горната част на таблицата за локатор на търсенето, или бутона "?", за да зададем филтър.

На страница "По дата" можем да изберем интервал от дата до дата, след което в таблицата ни се показват изпратените за този интервал имейли с документи.

На страница "По ред на създаването" записите са сортирани по код на изпращане.

От тази справка можем да разгледаме изпратените имейли в подробности с текста на писмото и прикачения файл, а също така да редактираме писмата и да ги изпратим отново. Има възможност да се променят всички данни в полетата за редактиране, вкл. и да се добавят нови адреси или данни.

При натискане на бутон "Изпращане" имейлът се изпраща повторно. Няма ограничение колко пъти можем да изпратим един имейл с прикачен документ. Програмата записва в съответния ред на таблицата последната дата и час на изпращане на имейла до този контрагент за този документ.

7. Име на съставителя при отпечатване на фактури
При стандартното отпечатване на фактури под подписа на съставителя са добавени шифър и име на съставителя.
Те могат да се показват или да се скриват, в зависимост от това дали в типа документ, на страница "Други", е маркирана опцията "Забранен съставител/получател от фирмата".
Ако желаете да се отпечатва само името, без шифър, просто в "Базови данни - Фирмени данни - Съставители на документи" оставете колонката "Шифър" празна.

Бизнес Навигатор версия 7.13.03

1. Променено е записването в XML файл на декларациите по ЗАДС.
В някои случаи не се записваше секцията с инвентаризациите, макар че на екран се виждаше, че съответният раздел от декларацията е попълнен.

2. Коригирани са екраните за редактиране в декларацията по ЗАДС.
На места количествата бяха останали с точност от 3 знака след десетичната точка, както беше в предишната редакция на спецификациите, вместо с 4 знака, както е в новата редакция.
Ако декларацията се генерира автоматично и се подаде в този вид, това не предизвикваше проблем.
Но, ако операторът отвори съответния екран за редактиране, и излезе с OK или Enter, количествата от този екран се записваха в базата данни с точност от 3 знака.
Това можеше да доведе до разминаване със същото количество, записано в друга таблица с точност от 4 знака.
Явно повечето клиенти подават декларациите така, както са генерирани от програмата (което е естествено), затова това разминаване досега не беше забелязано.

Последно обновяване 13.11.2015

НОВОСТИ
Версия 7.14
 Изпращане на документи по имейл като прикачен .PDF файл


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]