Меню

Download

Актуализации


 

Бизнес Навигатор версия 7.13.03

Nav713_03.exe55 MB
1. Променено е записването в XML файл на декларациите по ЗАДС.
В някои случаи не се записваше секцията с инвентаризациите, макар че на екран се виждаше, че съответният раздел от декларацията е попълнен.

2. Коригирани са екраните за редактиране в декларацията по ЗАДС.
На места количествата бяха останали с точност от 3 знака след десетичната точка, както беше в предишната редакция на спецификациите, вместо с 4 знака, както е в новата редакция.
Ако декларацията се генерира автоматично и се подаде в този вид, това не предизвикваше проблем.
Но, ако операторът отвори съответния екран за редактиране, и излезе с OK или Enter, количествата от този екран се записваха в базата данни с точност от 3 знака.
Това можеше да доведе до разминаване със същото количество, записано в друга таблица с точност от 4 знака.
Явно повечето клиенти подават декларациите така, както са генерирани от програмата (което е естествено), затова това разминаване досега не беше забелязано.

Бизнес Навигатор версия 7.13.02

1. Променено е генерирането на XML файлове за подаване на еАДД към агенция "Митници", съгласно променените спецификации, публикувани на 1.07.2015.
Добавени са нови полета, променени са правилата за попълване на някои стари такива, а за трети е променен форматът.
Не е нужно да се превъвеждат вече въведените документи.

2. Променено е генерирането на декларациите по ЗАДС, съгласно променените спецификации, публикувани на 1.07.2015.
Добавени са нови полета, премахнати са някои стари, а за трети е променен форматът.
Не е нужно преди генерирането на декларациите да се превъвеждат вече въведените документи, нито да се извършва деактивиране на периода.

3. В дефицията на типа документ, на страница "Акцизи", е добавено ново поле "Вид документ за дневника по ЗАДС".
Преди да генерирате нова декларация по ЗАДС е необходимо да попълните това поле за всички типове документи, които участват в дневника по ЗАДС.
Ако при генерирането на декларацията се окаже, че за някой тип документ полето не е попълнено, програмата извежда предупреждение.
Ако се налага за някой документ полето "Вид документ за дневника по ЗАДС" да е различно от това при останалите документи от същия тип, копирайте типа документ под ново име, и използвайте новия тип документ.

4. В номенклатурната позиция, на страница акцизи, са добавени нови полета:
- Вместимост на потребителската опаковка, различна от коефициента на мерната единица. Ако този чекбокс не е маркиран, вместимостта на потребителската опаковка се взема от коефициента на мерната единица. В противен случай, се взема от полето "Вместимост на потребителската опаковка".
- Вместимост на потребителската опаковка. Ако предходният чекбокс не е маркиран, вместимостта на потребителската опаковка се взема от това поле.
- Не изисква вместимост на потребителската опаковка. Ако този чекбокс е маркиран, в декларацията по ЗАДС не се попълват полетата "Вместимост на потребителската опаковка" и "Брой потребителски опаковки".

5. Допълнени и коригирани са различните номенклатури, които се използват при попълване на декларациите по ЗАДС.

Бизнес Навигатор версия 7.12.02

1. В декларациите по ЗАДС е коригирано попълването на колонките "Налично количество за съответния ден" и "Количество, което следва да има в края на деня" в секция "Постъпили" на страница "Инвентаризации".

2. В дизайнера на е-фактури е добавена възможност в един XML файл да се записват много документи

2.1. В дефиницията на режима, на страница "Общи данни", е добавена нова опция "Всички документи се записват в един XML файл".
Ако маркираме тази опция, БН ще генерира общ XML файл за всички експортирани документи.

2.2. В дефиницията на елемента е добавен маркер "Глобален хедер"
Когато няколко документа ще се записват в общ XML файл, трябва да имаме глобален хедер. В противен случай всеки документ ще генерира по един таг от първо ниво, а съгласно XML стандарта е допустимо да има само един таг от първо ниво.
Маркерът "Глобален хедер" има смисъл да се сложи само на елемента от първо ниво. Ако е сложен този маркер на елемент от по-високо ниво, той няма да се взема предвид.
Можем да имаме само един елемент от първо ниво с маркер "Глобален хедер". Ако включим повече от един елемент с такъв маркер, само първият от тях ще се обработи.
Цялата подчинена структура на елемента "Глобален хедер" ще се включи като обгръщаща на съвкупността от всички документи.

2.3. Използване
За да експортираме много документи наведнъж, трябва да влезем в "Отчети - Опис на документите", да маркираме необходимите документи, и да натиснем бутона "Export DBF".
Предварително можем да използваме филтъра, за да отделим само документите от един тип, или от една папка, или за интервал от дата до дата и т.н.
Моля, имайте предвид, че ако не сме маркирали документи, нищо няма да се експортира.
За да се превърнат експортираните DBF файлове в XML, трябва да извикаме дизайнера на е-фактури Nvefact.exe като външна програма.
Удобно е да оформим това извикване като BAT файл, и да изведем този BAT файл като иконка за бързо стартиране.
Например
nvefact.exe Efaktura
като параметърът е името на режима, който ще се използва за генириране на XML файла.

Бизнес Навигатор версия 7.12.01

1. Във връзка с промени в изискванията за подаване на файловете по ЗАДС, е коригирана мерната единица, в която се попълват началното и крайното количество в инвентаризационния опис на декларацията по ЗАДС.
Началното и крайното количество излизаха в мерните единици, в които се води партидата в съответния склад, а не в мерната единица, в която се отчита съответният артикул по ЗАДС.
Няма нужда да се коригира нещо по данните, достатъчно е само да се пусне отново попълването на отчета по ЗАДС.

2. Променено е съдържанието на колоната "Име на сметката" в синтетичните журнали. Когато основната сметка е персонална сметка на клиент или доставчик, се попълва името на клиента или доставчика, следвано в скоби от името на сборната сметка.
Това се отнася само до показването на журналите на екран, отпечатването не е променено.

3. При обединяването на дневници по ДДС на фирми с клонове колоната за обратно начисляване не се обединяваше.

4. В дизайнера на входни филтри, при добавяне на нов сценарий за автоматичен импорт, кодът на сценария винаги се инициализираше като 0.

5. В дизайнера на е-фактури не работеше скролирането в списъка на типовете е-фактури.

6. В дефиницията на партидата не винаги се виждаше полето за максимален запас.

7. При разместване на признаците в аналитичност с повече от един признак, след края на операцията партидите се маркираха като неактивни.

8. При създаване на фирма на базата на стара фирма (а не на шаблон) в новата фирма се прехвърляха всички записи от CRM-а.

9. При отпечатване на "–Протокол за КО" текстът "Данък, за който възниква право на данъчен кредит" е заменен с "Частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, който става изискуем".

10. При автоматичния импорт, ако текстовият файл съдържа определен тип грешки (например ненамерен тип на документа), съобщението за грешка се показваше на екран, вместо да се запише в историята на импорта.
Този тип грешки би трябвало да е отстранен още при тестването на филтъра и да не се появява при автоматичния импорт. За всеки случай обаче, вече и в тези случаи съобщението за грешка се записва в историята и не се показва на екран.

11. В справката "Следене на разплащанията - За един контрагент по периоди" в някои случаи таблицата с отворените позиции оставаше празна.

Последно обновяване 6.08.2015

НОВОСТИ
Версия 7.13
Променено е генерирането на XML файлове за подаване на еАДД
Променено е генерирането на декларациите по ЗАДС
Допълнени и коригирани са номенклатуритe, свързани със ЗАДС


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]