Меню

Download

Актуализации


 

Бизнес Навигатор версия 7.11.01

Nav711_01.exe 56 MB
1. Комбинирана номенклатура за 2014 година.

2. Инвентаризационни описи в декларацията по ЗАДС.
Добавен е раздел "Инвентаризации" в декларациите по ЗАДС, като във връзка с това е променено и попълването на фири и липси в декларацията.

2.1. Настройки на данъчния склад.
За да използваме новата функция, трябва да променим настройките на данъчния склад в "Базови данни - Сметкоплан данъчни складове".

2.1.1. В дефиницията на склада, на страница "Общи данни" е добавена нова опция "В акцизната декларация на този склад да се включва раздел за инвентаризации".
За да разрешите попълването на раздела "Инвентаризации", трябва да маркирате тази опция. Не за всички данъчни складове се изисква попълване на този раздел, така че е добре първо да уточните трябва или не не трябва да се попълва той в конкретния случай.

2.1.2. На страница "Фири и липси" са добавени две нови сметки:
  - Сметка липси от транспорт
  - Сметка липси от съхранение

2.2. Местонахождение и вид на съда за съхранение
В инвентаризационния опис се изисква разбивка на наличностите от всеки артикул по местонахождение и вид на съда за съхранение.
За улесняване на въвеждането, е дадена възможност тези параметри да се въвеждат на две нива: в номенклатурната позиция или в партидата.

2.2.1. Въвеждане в номенклатурната позиция
За въвеждане в номенклатурната позиция трябва да отворим "Базови данни - Аналитичности - Номенклатурни позиции".
Отляво избираме съответната номенклатура, напр."Алкохолни напитки", и отдясно отваряме съответната номенклатурна позиция.
На страница "Акцизи" са добавени две нови полета: "Вид на съда за съхранение" и "Местоположение на съда за съхранение".
Трябва да кликнем на полето и да изберем необходимия ред от падащия списък.
Тези списъци са фиксирани в публикуваната от агенция "Митници" документация, и не е допустимо да добавяме нови позиции в тях.

2.2.2. Въвеждане в партидата
За въвеждане в партидата трябва да отворим "Базови данни - Сметкоплан - Партиди".
Отгоре избираме сметка, която трябва да е включена в списъка със сметки на данъчния склад.
Отдолу отваряме партидата, и попълваме полетата "Вид на съда за съхранение" и "Местоположение на съда за съхранение".

2.2.3. Използване на информацията за местонахождение и вид на съда за съхранение.
При попълване на акцизната декларация програмата първо проверява дали са попълнени съответните полета в партидата и ги взема оттам.
Ако в партидата полетата не са попълнени, програмата ги взема от номенклатурната позиция.
Ако и в номенклатурната позиция тези полета не са попълнени, се генерира съобщение за грешка.

Очевидно, по-удобно е да задаваме местонахождението и вида на съда за съхранение в номенклатурната позиция.
Но, ако за един артикул част от количествата се съхраняват в един вид съд, а част в друг, тогава трябва да ги заведем като отделни партиди и да попълним различни видове съд в различните партиди.
Ако тези параметри се задават в партидата, е много важно да зададем еднакви параметри и в сметката за склад, и в сметката за продажби.

Добре е да вземем предвид, че в инвентаризационния опис се включват само тези артикули, за които в съответния период има движения.
Затова, ако имаме стари артикули, които вече не са актуални, можем за тях да не попълваме "Вид на съда за съхранение" и "Местоположение на съда за съхранение".

2.3. Вид транспорт и вид на съда за транспортиране.
В инвентаризационния опис се изисква описание на извежданите количества от всеки артикул по вид транспорт и вид на съда за транспортиране.
За улесняване на въвеждането, е дадена възможност тези параметри да се въвеждат на две нива: в типа документ или в конкретния документ.

2.3.1. Въвеждане в типа документ
Трябва от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" да отворим съответния тип документ, и на страница "Акцизи" да попълним полетата "Вид съд за транспортиране" и "Вид транспорт".
Списъците са фиксирани в публикуваната от агенция "Митници" документация, и не е допустимо да добавяме нови позиции в тях.

2.3.2. Въвеждане в документа
В документа, на страница "Други данни - Акцизи" трябва да попълним полетата "Вид съд за транспортиране" и "Вид транспорт".

2.3.3. Използване на информацията за вид транспорт и вид на съда за транспортиране.
При попълване на акцизната декларация програмата първо проверява дали са попълнени съответните полета в документа и ги взема оттам.
Ако в документа полетата не са попълнени, програмата ги взема от типа документ.
Ако и в типа документ тези полета не са попълнени, се генерира съобщение за грешка.

Очевидно, по-удобно е да задаваме вида транспорт и вида на съда за транспортиране в типа документ. За целта трябва да си създадем различни типове документ за различните случаи.
Но за случаи, които се срещат по-рядко, можем да не създаваме нов тип документ, а да променим полетата в самия документ.
Моля, имайте предвид, че в този случай не е нужно да превъвеждаме документа. Достатъчно е да го деактивираме, да променим двете полета, и да осчетоводим отново.

2.4. Попълване на декларацията.
Преди да пристъпим към попълване на декларацията е необходимо да изпълним стъпките от точки 2.1, 2.2 и 2.3. В противен случай ще получим съобщение за грешки.
Съобщението се извежда като общ списък.
Ако получим съобщение за грешки, трябва да се върнем и да попълним липсващата информация в цитираните в съобщението номенклатурни позиции, партиди, документи и типове документи.
След това трябва да изтрием грешно попълнената декларация, и да добавим и попълним нова декларация.

Бизнес Навигатор версия 7.10.02

Nav710_02.exe
58 MB
Новости в тази версия
1. Обратно начисляване по чл.163а, ал.2 от ЗДДС
Процедурата за отчитане на обратното начисляване е много подобна на процедурата за отчитане на ВОП, но има и някои особености.

1.1. Типове документи
В дефиницията на типа документ, който ще се използва за обратното начисляване, трябва на страница "ДДС" в полето "Обратно начисляване по чл.163а, ал.2 от ЗДДС" да е избрано или "Доставка по част I", или "Доставка по част II".
В останалите типове документи в това поле трябва да е избрано "НЕ" (това е избрано по подразбиране).
Моля, от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" импортирайте файла TYPObratnoNachislyavane.NAV.
Този файл съдържа 8 нови типа документи:
    +Ф20%ОбН-1  - Фактура с обратно начисляване-част 1
    +Ф20%ОбН-2  - Фактура с обратно начисляване-част 2
    +ДИ-ОбН-1   - ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ обр.начисляване, част I
    +ДИ-ОбН-2   - ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ обр.начисляване, част II
    +КИ-ОбН-1   - КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ обр.начисляване, част I
    +КИ-ОбН-2   - КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ обр.начисляване, част II
    +ПротОбН    - Протокол за обратно начисляване
    -ПротОбН    - Протокол за обратно начисляване

1.2. Схема за генериране на протоколи
В "Базови данни - Основни дефиниции - Схеми за генериране на протоколи по ЗДДС", на страница "ВОП и обратно начисляване", добавете нова схема с название "Обратно начисляване".
В нея изберете:
    Изходящ протокол: -ПротОбН
    Входящ протокол:  +ПротОбН

1.3. Настройка на фактурите
Влезте в дефиницията на типа документ "+Ф20%ОбН-1" и на страница "ДДС - Схеми за генериране на протоколи по ЗДДС" преместете схемата "Обратно начисляване" отляво, в секцията "Разрешени".
Направете същото и за типовете документ "+Ф20%ОбН-2", "+ДИ-ОбН-1", "+ДИ-ОбН-2", "+КИ-ОбН-1" и "+КИ-ОбН-2".

1.4. Генериране на протоколи
На основния екран трябва да маркираме входящата фактура или съответното дебитно или кредитно известие, и да натиснем бутона "Протоколи по ЗДДС", същия, който се използва и за протоколите по ВОП.
Програмата автоматично създава един входящ и един изходящ протокол. Протоколът взема настройката "Доставка по част I" или "Доставка по част II" от фактурата, затова не са необходими отделни типове протоколи за тези два случая.

1.5. Отпечатване на протоколи
Протоколите за обратно начисляване се отпечатват в същия вид, както и протоколите за ВОП.

1.6. Дневници по ЗДДС
В дневниците по ЗДДС има нова колонка 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС". В нея се попълва 01 или 02, в зависимост от това, дали в документа е маркирано "Доставка по част I" или "Доставка по част II".
За разлика от ВОП, при обратното начисляване самата фактура също се включва в дневника за покупките. Но за нея се попълват само колонки от 1 до 8а, тоест само общата информация, без сумите.

1.7. Ако вече сте въвели фактури и протоколи за обратно начисляване с предишна версия на програмата.
В този случай трябва да деактивирате всеки такъв документ, да го отворите, и на страница "Други данни - ДДС" в полето "Обратно начисляване по чл.163а, ал.2 от ЗДДС" да изберете съответно "Доставка по част I" или "Доставка по част II".
 
2. Касова отчетност на ДДС

2.1. Настройки в данните за фирмата, клиентите и доставчиците

2.1.1. Ако фирмата е регистрирана по специалния режим за касова отчетност, трябва във "Фирми - Редактиране" на страница "ДДС" да маркираме "Режим на касова отчетност".
При това се появяват още две полета - "от дата" и "до дата". Засега те остават празни. Ще трябва да се попълнят евентуално в бъдеще, ако фирмата се отрегистрира от специалния режим.
Ако този маркер не е сложен, програмата няма да позволи да генерираме изходящи протоколи за изискуем данък.

2.1.2. Ако доставчикът е регистриран по специалния режим за касова отчетност, трябва в "Базови данни - Сметкоплан - Доставчици" на страница "Общи данни" да маркираме "Режим на касова отчетност".
Според този маркер програмата определя дали входящите протоколи, които генерира, да са протоколи за изискуем данък или протоколи за данъчен кредит.
В списъка тези доставчици се отбелязват с червена отметка.

2.1.3. Ако клиентът е регистриран по специалния режим за касова отчетност, трябва в "Базови данни - Сметкоплан - Клиенти" на страница "Общи данни" да маркираме "Режим на касова отчетност".
Според този маркер програмата ще определя дали изходящите протоколи, които ще се генерират при дерегистрация, да са протоколи издадени на регистрирано или нерегистрирано лице.
В списъка тези клиенти се отбелязват с червена отметка.

2.2. Промени в сметкоплана
В "Базови данни - Сметкоплан -  Сметки" трябва да се добавят две нови сметки, подсметки на 453:
    4536 "Непризнат ДДС за покупките - касова отчетност" - активна, данъчна
    4537 "Неизискуем ДДС за продажбите - касова отчетност" - пасивна, данъчна

2.3. Данъци
Касовата отчетност налага двуфазно осчетоводяване на ДДС: първо данъкът се осчетоводява в междинна сметка, където изчаква плащане по сделката, след това от тази междинна сметка се прехвърля към редовната сметка за за ДДС за покупките или продажбите.
Въпросните междинни сметки са именно тези, които дефинирахме в точка 2.2
Моля, от "Базови данни - Основни дефиниции - Данъци и отстъпки" импортирайте файла TAXDDS_2014.NAV.
Този файл съдържа два нови данъка:
    ДДСк20%КО   - ДДС, кредит 20% Касова отчетност
    ДДСн20%КО   - Начислен ДДС 20% Касова отчетност
Особеното при тези данъци е, че се осчетоводяват по междинните сметки 4536 и 4537.

2.4. Типове документи
В дефиницията на фактурите и данъчните известия, който ще се използва за касова отчетност, трябва на страница "ДДС" да е сложен маркера "Касова отчетност", и в полето "Вид по ДДС" да е избрано "Фактура - касова отчетност", "Дебитно известие - касова отчетност" или "Кредитно известие - касова отчетност".
В списъка тези типове документи се отбелязват с червена отметка.

Моля, от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" импортирайте файла TYPKasovaOtchetnost.NAV.
Този файл съдържа 9 нови типа документи:
    -ДИ-КО      - ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ - касова отчeтност
    -КИ-КО      - КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ - касова отчeтност
    -Ф20%КО     - Фактура - касова отчeтност
    -ПротКОид   - Протокол за изискуемия данък
    +ДИ-КО      - ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ - касова отчeтност
    +КИ-КО      - КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ - касова отчeтност
    +Ф20%КО     - Фактура - касова отчeтност
    +ПротКОдк   - Протокол за данъчния кредит по чл.151г, ал.8
    +ПротКОид   - Протокол за изискуемия данък

2.5. Схема за генериране на протоколи
В "Базови данни - Основни дефиниции - Схеми за генериране на протоколи по ЗДДС", на страница "Касова отчетност", добавете нова схема с название "Касова отчетност".
В нея изберете:
    Изходящ протокол: -ПротКОид
    Входящ протокол за изискуемия данък: +ПротКОид
    Входящ протокол за данъчния кредит: +ПротКОдк

2.6. Настройка на фактурите
Влезте в дефиницията на типа документ "-Ф20%КО" и на страница "ДДС - Схеми за генериране на протоколи по ЗДДС" преместете схемата "Касова отчетност" отляво, в секцията "Разрешени".
Направете същото и за типовете документ "-ДИ-КО", "-КИ-КО", "+ДИ-КО", "+КИ-КО", "+Ф20%КО"

2.7. Въвеждане на фактури и известия

2.7.1. Фирма, която НЕ е регистрирана по специалния режим.
Ако фирмата не е регистрирана по специалния режим, тогава само получените фактури, на които пише "Касова отчетност", трябва да се въвеждат с новите типове документи.

2.7.2. Фирма, която е регистрирана по специалния режим.
Ако фирмата е регистрирана по специалния режим, тогава получените фактури, трябва да се въвеждат с новите типове документи, освен ако не са за доставки, изключени от специалния режим, или за тях не е извършено цялостно плащане.

2.7.3. Отворени позиции
Програмата използва отворените позиции, за да определи размера на плащането, по което трябва да се генерира протокол към дадена фактура.
За да не се получава объркване, настоятелно ви съветваме за всяка такава фактура да отваряте нова отворена позиция.

2.7.4. Платежни нареждания
При изпращане или получаване на платежни нареждания е желателно веднага да се генерира протокол към съответната фактура.
Програмата винаги генерира протокола според последното платежно в отворената позиция, затова ако е извършено частично плащане, не е генериран протокол, и се извърши ново плащане, протокол по първото плащане няма да може да се генерира.

2.8. Генериране на протоколи
На основния екран трябва да маркираме входящата или изходяща фактура, или съответното дебитно или кредитно известие, и да натиснем бутона "Протоколи по ЗДДС", същия, който се използва и за протоколите по ВОП и за обратно начисляване.
Програмата автоматично създава входящ или изходящ протокол на база последния документ в отворената позиция. Този последен документ трябва да е платежно нареждане, в противен случай няма да се генерира протокол.
Протоколът няма сума на документа, а само данъчна основа и данък.
В него се включва информация както за фактурата, към която е издаден, така и за платежното.
Изходящият протокол винаги е "Протокол за изискуемия данък". Ако фирмата не е регистрирана по специалния режим, не можем да генерираме такъв протокол;
Входящият протокол е "Протокол за изискуемия данък", ако доставчикът е регистриран по специалния режим, или "Протокол за данъчния кредит", ако не е регистриран.
Разбира се, ако фирмата не е регистрирана по специалния режим, тя трябва да обработва само входящи протоколи за изискуемия данък.

2.9. Отпечатване на протоколи
Добавен е нов формуляр за стандартно отпечатване на протокол за касова отчетност.

2.10. Дневници по ЗДДС

2.10.1. Попълване на дневниците
Фактурите и данъчните известия, в които е маркирано "Касова отчетност", се включват в дневника кодове 11,12 или 13. Сумите от тези редове не участват в изчисляването на резултатите в данъчната декларация.
Протоколите, в които е маркирано "Касова отчетност", се включват в дневника кодове 91,92, 93 или 94. Сумите от тези редове участват в изчисляването на резултатите в данъчната декларация.

2.10.2. Отпечатване на дневниците
Във формуляра за отпечатване на дневниците е добавена нова колонка 8а "Доставка по чл.163а".
Добавени са и нови формуляри за специално отпечатване. За да ги използвате, трябва от "Базови данни - Основни дефиниции - Режими на експортиране" да ипортирате файла EXP_DnevniciZDDS2014.NAV.

2.11. Други типове документи
Ако са ви необходими други типове фактури за касова отчетност - например с друга контировка, или фактура за някоя от големите търговски вериги, или фактура, която сами сте си дефинирали, просто копирайте този тип документ под ново име.
След това на страница "ДДС" маркирайте "Касова отчетност", в полето "Вид по ДДС" изберете "Фактура - касова отчетност", и на страница "По подразбиране" сменете данъка.

Бизнес Навигатор версия 7.10.01

1. Отстранен е проблем, който възникваше при импорт на номенклатури от текстов файл.

2. При допълнителните параметри в партиди и номенклатурни позиции е добавена възможност функциите
GetNomParam('ParamScode') , GetParParam('ParamScode') , GetParN1Param('ParamScode') , GetParN2Param('ParamScode') и GetParN3Param('ParamScode')
да търсят по пореден номер, вместо по код. Ако аргументът ParamScode е число, търсенето става по пореден номер. В противен случай се търси по код.

Последно обновяване 19.03.2014

НОВОСТИ
Версия 7.11.01
Комбинирана номенклатура за 2014 година
Инвентаризационни описи в декларацията по ЗАДС
Версия 7.10.02
Обратно начисляване по чл.163а, ал.2 от ЗДДС
Касова отчетност на ДДС
Версия 7.10.01
Отстранен проблем при импорт на номенклатури
Търсене по пореден номер в допълнителните параметри


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]