Меню

Download

Продукти


 

Бизнес Навигатор версия 7.18.01

Nav718_01.exe 59 MB
1. Включване в дневника на продажбите на операциите за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

1.1. В типа документ, на страница "ДДС" е добавен нов вид по ДДС "Протокол за безвъзмездно предоставяне на хран. стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС" с код 95.

1.2. Добавен е нов тип документ -ПротХрБанка "Протокол за предоставяне стоки в Хранителна Банка"
За да го използвайте, моля от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" импортирайте файла TypProtHranBanka.NAV
Ако при импорта получите съобщение, че липсва необходимият за този тип документ данък, моля от "Базови данни - Основни дефиниции - Данъци и отстъпки" импортирайте файла TaxDDS_0.NAV, и след това повторете импорта на типа документ.

1.3. За улеснение можете да промените контировките този тип документ, така че да съответстват на особеностите на вашата дейност.
Например на страница "По подразбиране" в полето "Кор.сметка" можете да изберете с-ка 3041 или друга подсметка на 304 или 303, в зависимост от това, от кой склад или магазин извършвате дарението.
Ако извършвате дарения от различни складове, може да се окаже удобно да дефинирате няколко варианта на типа документ, в които тези контировки да са зададени предварително.

1.4. При въвеждане на документ за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки като контрагент трябва на страница "Други данни" в полето "Известие или протокол към: - Контрагент" да изберете съответната фирма-оператор на хранителната банка.
Тази фирма-оператор трябва да добавите към списъка на доставчиците. Реално в случая тя не е нито клиент нито доставчик, така че включването й към списъка на доставчиците е само формално.

Ако в типа документ сте задали конкретна контировка по сметка от 30 група, може да е удобно да използвате функцията "Групово въвеждане". В този случай можете например да укажете на програмата да вземе автоматично средната цена на стоката, или пък да изпише цялото налично количество на избраните стоки.

За документа -ПротХрБанка е дефинирано стандартно отпечатване.

1.5. При автоматичното попълване на декларацията по ЗДДС този документ се включва в дневника на продажбите, като се попълват колонки от 1 до 9 (без 8а) и колонка 11.
При това данъкът в колонка 12 не е равен на 20% от сумата в колонка 11.
При проверката програмата на НАП издава съобщение за нефатална грешка, което в случая е нормално.

2.  Съгласно промените в Счетоводен стандарт  1 – "Представяне на финансови отчети" са добавени Балансови отчети за 2016 г.
За да използвате тези отчети, трябва във всяка фирма да направите следното:
От меню "Базови данни - Основни дефиниции - Дефиниции на отчети" импортирайте  новите отчети   от файла:  RepBalOtchetiAll2016.NAV.
В списъка с дефинициите ще се появят нови редови с балансови отчети за 2016г

3.  Във връзка с промените в Закона за счетоводството, чл. 29 ал. 4 са добавени съкратен Баланс и съкратен Отчет за приходите и разходите.
За да използвате тези отчети, трябва във всяка фирма да направите следното:
От меню "Базови данни - Основни дефиниции - Дефиниции на отчети" импортирайте  новите отчети  от файла:  RepBalOtchetiAll2016_Short.NAV.
В списъка с дефинициите ще се появят нови редови със съкратен Баланс по раздели и съкратен Отчет за приходите и разходи, като ОПР 2016 съкратен 1 (EXCEL)е форма на отчета едностранна, а ОПР 2016 съкратен 2 (EXCEL)- форма на отчета двустранна.

4.  Актуализирани са вградените шаблони за създаване на нова фирма, като в тях са включени актуалните балансови отчети и новият тип документ за безвъзмездно преотстъпване на хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4 от ЗДДС.

Бизнес Навигатор версия 7.17.02

Nav717_02.exe 58 MB
1. В генератора на отчети е добавена възможност да се указва не само ред и колона, в които да се експортира даден ред от отчета, но и страница в Excel или OpenOffice.
В дефиницията на отчета е разширено полето за име на таблицата в Excel или OpenOffice, в която да се извършва експортът.
Разбира се, необходимо е в съответния шаблон на Excel предварително да са добавени необходимият брой страници.

2. Комбинирана номенклатура за 2017 г.
Импортирани са промените в комбинираната номенклатура за 2017 г.

3. Оптимизирано е бързодействието в някои таблици за случая, когато е избрано сортиране по колони.
Разбира се, допълнителното сортиране изисква допълнително време, затова сортирането по подразбиране винаги е най-бързо.
За да преминете от сортиране по колони към сортирането по подразбиране на съответната таблица, кликнете върху таблицата с десния бутон на мишката и изберете "List Formats - Default format"
Но това има значение само при голям обем данни и/или при работа през по-бавна мрежа. При по-малък обем данни разликата няма да се забележи.

Бизнес Навигатор версия 7.17.01

Nav717_01.exe 58 MB
1. Промяна в настройките на опцията "Автоматична справка" при въвеждане на документи.
При въвеждане на документи, когато сметката е аналитична и трябва да се избере партида, екранът за избор на партида предлага възможност да се направи справка за образуващата тази партида номенклатурна позиция по всички сметки, в които тя участва.
Това може да стане по два начина: само за избраната в момента партида, като се натисне бутонът "Справка", или пък автоматично за всяка партида, на която се позиционира курсорът. Вторият начин се реализира, когато на екрана е маркирана опцията "Автоматична справка".
Досега програмата запомняше състоянието на опцията "Автоматична справка", и при следващо влизане на екрана я настройваше така, както е била при последното му отваряне. Тоест, ако маркирате "Автоматична справка", при следващото отваряне на екрана тя автоматично ще се покаже маркирана. А ако я размаркирате , при следващото отваряне на екрана тя автоматично ще се покаже размаркирана
Разбира се, след като екранът се отвори, сме свободни във всеки момент да я размаркираме тази опция или да я маркираме отново.

В тази версия са добавени по-фини настройки на началното състояние на опцията "Автоматична справка".

1.1. Настройка в типа документ.
В дефиницията на типа документ, на страница "Общи данни", е включена опция "Автоматична справка по партиди при въвеждане на документи".
Ако тази опция е маркирана, то при отваряне на екрана за избор на партида опцията "Автоматична справка" автоматично ще се маркира. Разбира се, след като екранът се отвори, сме свободни във всеки момент да я размаркираме или да я маркираме отново.

1.2. Настройка в сметката.
В дефиницията на сметката, на страница "Общи свойства", е включена опция "Автоматична справка по партиди при въвеждане на документи".
Ако тази опция е маркирана, то при отваряне на екрана за избор на партида опцията "Автоматична справка" автоматично ще се маркира.

Ако нито в типа документ, нито в сметката опцията "Автоматична справка по партиди при въвеждане на документи", то при отваряне на екрана за избор на партида опцията "Автоматична справка" няма да е маркирана. Разбира се, няма проблем в този момент да я маркираме ръчно.

Накратко за мотивите за тази промяна. Справка за номенклатурната позиция е доста сложна, и за попълването й е нужно време. В някои случаи, особено когато се работи в по-бавна мрежа, или пък се използват по-сложни аналитичности и справката включва повече редове, това време може да бъде доста забележимо.
При това не всекиму тази справка наистина е необходима.
Оказа се обаче, че в много случаи човек, който всъщност никога не е имал нужда от тази справка, по същата тази причина изобщо не е наясно с нея, и просто не се досеща да я изключи, като размаркира опцията "Автоматична справка".
Затова сега просто опцията не се запомня, и когато отворите екрана за избор тя е изключена - освен ако не са направени настройки за включването й в типа документ или в сметката.
Разбира се, след като екранът се отвори, няма проблем да включите тази опция. Или пък просто да използвате бутона "Справка" само за тази партида, която ви интересува в момента.

2. Промяна в начина на запазване на настройките за ширина и подреждане на колонките
Оказа се, че при някои мрежови инсталации, които вероятно имат проблем с качеството на мрежата, служебният файл Formats.fdb, в който се записват настройките за ширина и подреждане на колонките, се поврежда твърде често.
Макар че това не е фатален проблем, и се решава просто с изтриване на този файл, все пак се създава определено неудобство.
Затова променихме мястото, където се записва този файл. Вместо един централизиран файл в папката, в която е инсталирана базата данни, сега на всяка работна станция има отделен файл в папката, от която се стартира програмата.
По този начин файлът Formats винаги е разположен на локалния диск, и не е зависим от евентуални проблеми в мрежата.
Освен това променихме и името на файла от Formats.fdb на Formats.tps, за да избегнем евентуални обърквания с предишните версии.
За потребителя тази промяна е прозрачна и няма нужда да се предприемат някакви действия.

3. В дизайнера на е-фактури (nvefact.exe) на екрана, на който се показва дървовидната структура на XML файла, е добавен нов бутон "Редактирай като списък".
С този бутон полетата на е-фактурата се показват като списък, подреден по ред на въвеждането, който съдържа всички полета, независимо от връзките между тях.
Това е полезно в случаите, когато поради невнимателна работа са се появили полета, които не са свързани правилно с общата структура, и по тази причина не се виждат. Тези полета обаче могат да оказват влияние както при проектирането на е-фактурата, така и при самото генериране на файла.
От общия списък е възмножно такива "висящи" полета да се намерят и поправят или пък премахнат.

Бизнес Навигатор версия 7.16.04

Nav716_04.exe 58 MB
1. В типа документ, на страница "ДДС", е добавен параметър "Не се включва във VIES декларацията".
Предназначен е за някои специални случаи, например фактури по авансови плащания.

2. Отстранен е проблем с попълването на VIES при обединяване на ДДС декларации на фирми с клонове (VIES не се попълваше в обединената декларация).

3. Отстранен е проблем с избирането на актив в амортизационния план.

4. Променен е редът по подразбиране в някои таблици с отчети - по ДДС, по Интрастат и балансови отчети.
На първо място по подразбиране се показват най-новите отчети.

5. Обновени са езиковите файлове за немски и английски език.

6. Променен е редът по подразбиране на периодите в отчетите Следене на разплащанията по периоди и за контрагент по периоди.
На първо място по подразбиране се показват най-новите периоди.

7. Възстановени са възможностите за сортировка в отчета "Главна  книга за една сметка".

8. Поправено е попълването на поле "Име дилър,чужд език" при експорт в ексел на главна книга за една сметка.

9. В отчет "Оборотна ведомост за аналитична сметка" не се сменяше основната с алтернативна мерна единица.

10. Оптимизирано е бързодействието в справките за следене на разплащанията.

Бизнес Навигатор версия 7.16.03

1. Полета за търсене.
Добавени са полета за търсене, подобни на тези, които съществуваха във версия 7.15.
Полето за търсене работи с избраната в момента колона за сортиране.
Полето за търсене може да се използва по два начина:
- Ако сме избрали това поле, в него можем да въведем началните няколко знака на търсената дума или номер, и след това да натиснем бутона Tab. Търсенето се извършва след натискането на Tab.
- Ако сме избрали ред от таблицата, след всяко натискане на клавиш се търси най-близкото съответствие на въведената до момента дума или номер. Текстът, който сме набрали до момента, се показва в полето за търсене.
Изчистването на текущото търсене става като натиснем стрелка за нагоре/надолу, или като изтрием съдържанието на полето за търсене.
Тези полета са включени не във всички таблици, а само в тези, които съдържат повече информация и/или се използват по-често.
В таблиците, които нямат поле за търсене, търсенето работи практически по същия начин, когато сме избрали таблица. Единствената разлика е, че не се визуализира набраният до момента текст.

2. Запаметяване на последно избраната колона за сортиране.
Когато сме избрали колона за сортиране и излезем от съответната таблица, програмата запомня коя колона сме избрали. При следващо влизане в таблицата, същата колона ще бъде активирана автоматично.
Запаметените настройки са индивидуални за всеки потребител.
На някои места обаче сме преценили, че това запаметяване не е уместно, и сме го изключили. Основно става въпрос за някои справки.

3. Всички сортировки са чувствителни към разряда на буквите.
Сортировката, която не е чувствителна към разряда на буквите, изисква допълнително време за обработка.
В много случаи това забавяне не е съществено. Оказа се обаче, че при клиенти, които имат голям обем информация в базата данни, или пък работят в по-бавна мрежа, забавянето е прекалено голямо и реално пречи на работата.
Затова навсякъде сортировката е настроена така, че да чувствителна към разряда на буквите, с цел ускоряване на работата.

4. Отстранена регресия при настройката за вмъкване/заместване при въвеждане.
Настройката в "Система - Настройки - Екрани и шрифтове - Режим по подразбиране при редактиране" не работеше правилно. Независимо от направения избор винаги се установяваше режим "Заместване".

5. Отстранена регресия при отварянето на файловете за автоматичен импорт.

6. В "Система - Настройка на цветовете" е добавена настройка за цвета на колоната за сортиране.

Бизнес Навигатор версия 7.16.02

1. Настройка на цветовете в екраните
За удобство на всички наши клиенти в тази версия отново е включена функцията "Настройка на цветовете" вместо "Визуални стилове". Причинете за това са следните:
- Старата библиотека за настройка на цветовете, която използвахме, за съжаление вече не се поддържа от нейните разработчици
- Голяма част от нашите клиентите не одобриха визуалните стилове, и не без основание. Те се настройват по-трудно, а в някой случаи довеждаха до неприятни премигания на екрана.
Настройката на цветовете наистина беше по-проста и по-удобна. Затова ние разработихме собствена библиотека за настройка на цветовете, която от гледна точка на потребителския интерфейс да е максимално приближена до старата библиотека. Вътрешно всичко е направено по съвсем различен начин, но външно не се предполага да забележите съществена разлика. Единственото, от което сме се отказали, са градиентите на цвета на бутоните.
И така в меню "Система" отново е включена точката "Настройка на цветовете".
Голямо предимство е това, че новата библиотека за настройка на цветовете автоматично ще разпознае старите настройки, които сте използвали преди версия 7.16.01.
Може да се настройва цвят на прозорците, цвят на таблиците, цвят на страниците. Може да се променя фонът на табовете, фонът на таблиците. Фонът на полетата (задължителни или незадължителни) също може да се избира. Бутоните са едноцветни.

2. Отстранени са проблеми с прекъсвания по време на работа
При някои компютри възникваха неочаквани прекъсвания в работата на програмата, при това без да се забелязва някаква закономерност относно действията, които биха могли да доведат до такъв проблем. На повечето машини обаче такива проблеми не се забелязваха, което сериозно ни затрудни да открием тези прекъсвания и да ги отстраним.
Направихме много промени с цел да избегнем всичко, което би могло, практически или теоретично, да води до такива проблеми. И се надяваме да сме успели да ги отстраним.
Ако все пак на някой компютър възникнат такива прекъсвания по време на работа, можете да ги избегнете, като в "Система - Настройки - Екрани и шрифтове" маркирате "Забранен многофирмен интерфейс". След това трябва да престартирате програмата.

3. Промени в управлението на формата и сортировките на таблиците.

3.1. Сортиране по колони в таблиците
Сортирането по колони е направено по нов начин, който не е много по-различен от стария.
С новите настройки екранът изглежда по различен начин. Когато трябва да изберем определена колонка за сортиране, тя става цветна. Може да се нагласи широчината на колонките, като се кликне два пъти върху разделителната черта. В зависимост от това, какво съдържа в момента таблицата, настройката за широчина на колонката се прави спрямо ширината на текста във видимата част.
В много от таблиците сортировката по текстовите колони е направена независима от изписването с малки и големи букви. Но при големи таблици, като например списък на клиентите или доставчиците, такава сортировка би довела до забавяне, затова е оставена сортировката, зависима от разряда на буквите.

3.2. Управление на колоните
Добавена е възможност да се променя подреждането на колоните в таблицата, а също така да се показват или скриват отделните колони.
Възможно е също така да се дефинират различни варианти на такова подреждане, и в движение да се избира кой вариант да се използва в момента.
Когато кликнете върху таблицата с десния бутон на мишката, контекстното меню съдържа нова позиция "List Formats". Тя води до ново меню, от което можем да изберем един от дефинираните до момента варианти на подреждане.
Първият вариант е "Default Format", това съответства на оригиналния формат на таблицата, преди да са правени някакви настройки.
Най-отдолу е "Format Setup", оттук можем да извикаме функцията за настройка. Можем да добавяме нови варианти или да променяме вече добавените.
В дефиницията на всеки вариант имаме списък на колоните в таблицата. За всяка колона имаме чекбокс, в който отбелязваме дали колоната да се показва или не. Ако има маркер, колоната се показва. Ако няма - се скрива.
Отдясно има стрелки, с които можем да преместим колоната на по-предна или по-задна позиция.
Тези настройки се съхраняват във файл с име Formats.FDB. Ако искате да премахнете всички настройки и да започнете на чисто, можете просто да изтриете този файл. За да изтриете файла, трябва да сте излезли от БН.

3.3. Локатори
Локаторите са оставени само във варианта без входно поле. Просто пишете началните символи на това, което търсите, и програмата автоматично се опитва да го намери в тази колона, която в момента е активна. В зависимост от това, дали сортировката на избраната колона е чувствителна към разряда на буквите, локаторът също работи по този начин.

4. Отстранени проблеми
Отстранени са проблеми с позиционирането на последния използван ред в някои таблици, например в списъка на типовете документи и в рецептурника за състав на изделията.

Бизнес Навигатор версия 7.16.01

1. Оптимизирано е попълването на "Главна книга за всички сметки".
При новия алгоритъм за попълване са намалени изискванията към паметта на компютъра, и са избегнати проблемите, които се появяваха при голям обем на данните - например при попълване на справката за цяла година във фирми с много голям брой операции.

2. Променена е формата за отпечатване на "Главна книга за всички сметки".

3. Добавена е поддръжка на SSL (криптографски протокол, Secure Sockets Layer) при изпращане на Email от Бизнес Навигатор.
Съответно в дефиницията на профила в "Базови данни - Фирмени данни - Email акаунти" е добавена отметка "Изисква SSL".
Такава поддръжка се изисква, ако изпращате имейлите през обществен мейл сървър като наприме gmail. Могат да я изискват и някои фирмени мейл сървъри с повишено ниво на сигурност.

Впрочем, конкретно при gmail изпращането през външно приложение по подразбиране е забранено. Трябва специално да влезете във вашия профил и да го разрешите. Как става това вижте например тук:
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en
Вероятно ще е най-добре да си създадете отделен профил само за това изпращане.

Подобни особености може да има и при останалите обществени мейл сървъри (при това различни за всеки сървър). Моля, за информация относно необходимите настройки се обърнете към справочната страница на самия сървър.

4. Добавена е обработка на новия формат на декларацията по ЗАДС.

4.1. В дефиницията на данъчния склад, на страница "Сметки - Бандероли" е добавено ново свойство "Състояние на наличните бандероли"
Възможните състояния са:
- Необлепвани
- Облепени
- При производител извън територията на страната
На съществуващите досега сметки за бандероли автоматично е присвоено състояние "Необлепвани".
За да можете да отчитате бандероли, които са облепени, или които са предадени при производител извън територията на страната, ще трябва да добавите нови сметки.
Важно е да се отбележи, че операциите по сметки със състояние "Облепени" и "При производител извън територията на страната" не участват в дневника по ЗАДС. Единствено количественото салдо по тези сметки се използва за отчетане на наличностите на облепени бандероли и на бандероли, предадени при производител извън територията на страната.


4.2. В номенклатурната позиция, на страница "Бандероли", са добавени полета, които не са нови, но досега се виждаха само на страница "Акцизи".
Добавено е и ново поле "Акциз за един бандерол".
Необходимо е да се мине през всеки запис и да се попълнят тези полета.

4.3. В декларацията по ЗАДС, на страница "Бандероли", са добавени нови полета както към реда на самия бандерол, така и към редовете на всяка операция.
За да се попълнят тези полета, е необходимо да се генерира нова декларация.
Полетата позволяват и ръчно редактиране, ако автоматичното попълване не е било коректно.

4.4. При въвеждане на документ, на страница "Други данни - Акцизи" е разширена номенклатурата на възможните операции с бандероли.
Добавени са:
- Бандероли, облепени върху освободени за потребление акцизни стоки
- Бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад
- Бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад
- Бандероли, облепени върху складирани акцизни стоки, които са облепвани извън територията на страната
- Бракувани бандероли, получили дефект в процеса на производство в данъчния склад (за които има подписан протокол за бракуване)
- Бракувани бандероли, получили дефект в процеса на производство извън територията на страната (за които има подписан протокол за бракуване)
- Липси на бандероли, които не са били облепвани
- Липси на бандероли, които са изпращани при производител извън територията на страната

4.5. Форматът на записвания файл е променен.

5. Визуални стилове.
Включени са отново визуалните стилове, които първоначално бяха въведени във версия 5.13c, но във версия 7.02 бяха сменени с "Настройка на цветовете".
Визуалните стилове позволяват на потребителя да променя различни елементи от външния вид на програмата.
- Автоматично конфигуриране според броя цветове, поддържани от дисплея.
- Графичен или цветен фон на прозорците.
- Плоски и релефни бутони.
- Графични ефекти на бутоните (cool buttons).
- Оцветени страници - в т.ч.различен цвят за активните страници.
- Цвят на входните полета и списъците за всеки тип прозорец.
- Набор от предварително подготвени стилове.
- Редактор на стиловете.
- При работа в мрежа всеки потребител може да използва различен стил.

Управлението на стиловете става от меню "Система - Визуални стилове"
С подменю "Избор на стил" можете да изберете стил от набора предварително подготвени стилове. Дефиниционните файлове на стиловете са с разширение .STY и се намират в поддиректории на директория Nav\Styles (всеки стил в собствена поддиректория).
С "Възстановяване оригиналния стил" се връща стилът по подразбиране. Стил по подразбиране е NavClassic.sty
С "Забрани стиловете" се забраняват визуалните ефекти.
С "Разреши стиловете" визуалните ефекти се разрешават отново.
С "Редактор на стилове" се извиква помощна програма, която позволява да се променят съществуващите стилове и да се създават нови.
Възможностите за творчество са практически неограничени. Все пак, ако искате да промените някой стил, е по-добре да го копирате под ново име, за да не се загубят Вашите промени при преинсталиране на програмата или при инсталиране на нова версия. Също така имайте предвид, че стиловете не се включват в стандартния архив, така че трябва сами да се погрижите за резервно копие на съответната поддиректория.

Бизнес Навигатор версия 7.15.03

1. Импортирани са промените в Комбинираната номенклатура за 2016 г.
2. Добавени са нови кодове за предназначение на акцизните стоки.

Бизнес Навигатор версия 7.15.02

1. Нова функция "Активиране и осчетоводяване на интервал от периоди"
Тази функция се извиква от меню "Периоди - Активиране и осчетоводяване на интервал от периоди"
Възможно е да изберем от следните операции:
    - Активиране и осчетоводяване
    - Само осчетоводяване
Начален период винаги е първият неактивиран период в базата данни.
Трябва да изберем до кой период (включително) да се извърши активирането.
С цел избягване на грешки изборът "До период" е ограничен до текущата дата от календара.
След като натиснем бутона "Старт" програмата един по един активира всеки период в избрания интервал и, ако сме маркирали "Активиране и осчетоводяване", го осчетоводява.
Тази функция е удобно да се използва след като е направено деактивиране на периоди.

2. Новите надписи на колонки 12 и 16 в дневника на продажбите и на съответната клетка в декларацията по ЗДДС са променени да се показват от 1.02.2016 година, вместо от 1.01.2016.

3. Включен е файл за импортиране на нов тип документ "-ПротЗДДСлични нужди (Протокол по ЗДДС лични нужди)"
Дефиницията на типа документ е аналогична на "–ПротЗДДС (Протокол по ЗДДС)", но на страница ДДС, операция трябва да посочите "Стоки и услуги за лични нужди (преди 2016 г.- други случаи)".
За да  използвате новият тип документ, трябва от "Базови данни - Основни дефиниции - Типове документи" да импортирате файла TYPDDS_lichni_nuzhdi.NAV

4. Относно използване на документ "–ПротЗДДС" от 01.02.2016.
Според измененията в Правилника за прилагана на ЗДДС от 01.02.2016 г документа "–ПротЗДДС" трябва да отива в колона 12 в Дневника на продажбите.
За да не повлияе промяната на данните за минало време, ще е най-добре да създадете нов тип документ, а старият да остане само за миналите периоди.
Направете следното:
    - Изберете "–ПротЗДДС" в списъка с типовете документи.
    - Натиснете бутона "Копиране". В полето "Като" променете "-ПротЗДДС?" на "-ПротЗДДС 2016" а "Протокол по ЗДДС?" на "Протокол по ЗДДС 2016" и потвърдете.
    - Отворете новия тип документ за редактиране
    - На страница "ДДС" изберете "Операция по ДДС - Облагаеми доставки със ставка 20%"

Ако желаете, след това можете да преименувате стария "–ПротЗДДС" на "–ПротЗДДС 2015", а новия "–ПротЗДДС 2016" на "–ПротЗДДС". Това е само за удобство.

Аналогично трябва да постъпите и с документа "-Брак стд".

Бизнес Навигатор версия 7.15.01

1. Отчитане на ДДС за доставки на стоки и услуги за лични нужди

1.1. Променена операция по ДДС
Названието на операция 12 за ДДС за продажбите е променено от "Други случаи, предвидени в ЗДДС" на "Стоки и услуги за лични нужди (преди 2016г.-други случаи)".
Това название ще се вижда и в документите, в които вече е била използвана тази операция преди 2016г.

1.2. Въвеждане на ДДС за лични нужди
За въвеждането може да използва типът документ -ПротЗДДС ("Протокол по ЗДДС") или друг, настроен по същия образец.

1.3. Създаване на отчетите по ЗДДС
Създаване на отчетите по ЗДДС става по същия начин както по-рано.
Не е необходимо да се прави нищо допълнително.

1.4. Отпечатване на отчетите по ЗДДС
Отпечатването за 2016 година автоматично става с новите формуляри.
Отчетите за минало време се отпечатват със старите формуляри.

1.5. Добавени са нови формуляри за специално отпечатване.
За да ги използвате, трябва от "Базови данни - Основни дефиниции - Режими на експортиране" да ипортирате файла EXP_DnevniciZDDS2016.NAV.

Последно обновяване 29.11.2016

НОВОСТИ
Версия 7.18
Операции за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки в дневника по ЗДДС
Версия 7.17
Промяна в опцията "Автоматична справка"
Промяна в начина на запазване на настройките за ширина и подреждане на колонките
Комбинирана номенклатура за 2017 г.
Версия 7.16
Оптимизирано е попълването на "Главна книга за всички сметки"
Поддръжка на SSL  при изпращане на Email
Нов формат на декларацията по ЗАДС
Управление на формата и сортировките на таблиците
Настройка на цветовете
Обновени са езиковите файлове за немски и английски език


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]