Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Автоматично отчитане на ДДС с ИСФУ Бизнес Навигатор

Tема 1: Фирмени данни за отчитане на ДДС

Tема 2: Базови данни свързани с отчитане на ДДС – сметки, данъци, данни за контрагентите за отчитане по ДДС

Тема 3: Настройка на типовете документи за отчитане на ДДС

Тема 4: Текущо въвеждане на документи с ДДС за покупка и продажба – фактури, кредитни и дебитни известия

Тема 5: Документи с различна данъчна основа. Обработка  на ДДС при брак и липси. Документи за частичен данъчен кредит

Тема 6: Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в поддокумента

Тема 7: Осчетоводяване на ДДС по чл. 74 от ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация

Тема 8: Вътреобщностни доставки. Вътреобщностни придобивания. Схеми за генериране на протоколи за ВОП. Отчитане на внос от чужбина

Тема 9: Сторниране и анулиране на документи и тяхното отразяване в отчетите по ЗДДС. Обработка на стоково парични отчети.

Тема 10: Отпечатване на фактури и известия. Отпечатване на изходящи протоколи за ВОП. Отпечатване на протоколи в други случаи по ЗДДС

Тема 11: Обратно начисляване на ДДС

Тема 12: Режим на касова отчетност по ДДС

Тема 13: Отчети по ЗДДС – Дневник на продажбите, Дневник на покупки, Данъчна декларация, ВИЕС декларация, Файлове по ДДС и ВИЕС. Проверка на данните в отчета по ЗДДС. Обединяване на файлове по ДДС

Тема 14: Оборотни ведомости – приключване на сметки, отчитащи ДДС. Други справки при обработка на ДДС - Главна книга за една сметка, Синтетичен хронологичен журнал, Аналитични журнали

Тема 15: Проблеми при отчитане на ДДС – грешна или липсваща операция по ДДС в документ, погрешно използван данък в документ, грешни данни на контрагенти, липсващи данни необходими за Отчета по ЗДДС, различни данни в параметрите на типа  документ и параметрите при въвеждане

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 € за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]